เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Incorrect Social media Listings of the Nursing Household Specialists, Detail by detail

Incorrect Social media Listings of the Nursing Household Specialists, Detail by detail

Listed here are details of 47 situations because the 2012 where specialists on nursing facilities and you can helped-life style stores common photos otherwise video away from customers for the social media channels. The main points are from authorities all about home inspections, legal times and you will media records.

Series: Policing Patient Privacy

Description: A nurse shoot an effective resident’s vagina and you can delivered the image so you can a buddy, whom submitted they to help you Myspace. Brand new assistant was fired. One another were charged with intrusion out of privacy and conspiracy. The fresh new Jersey Attorney General’s place of work told you the fresh new staff member was given probation; the lady pal pre-demo input. A great spokesman for CareOne, Tim Hodges, told you in an interview that the domestic alone said the fresh experience in order to bodies and also good “extremely rigid rules to your entry to zero smartphones or adult cams within our studio. Luckily you will find perhaps not got a case ever since then.”

Description: Annually after she prevented operating at the domestic, a former nursing assistant guide printed a video clip to help you Fb in which an older wheelchair-bound resident is harassed. The fresh videos demonstrated a hands temporarily tugging during the resident’s tresses. Sounds in the videos would-be read taunting her, claiming among other things: “The brand new boss female asserted that if not tidy the laundry, she’s going to slap the latest black out-of your…and you can she named your an effective bitch.” The fresh aide pleaded guilty to one matter regarding willful violation off wellness guidelines, an infraction. The new residence’s manager Susan Murty told you an investigation become instantly whenever a member of staff located the fresh new publish as well as the household worked with authorities to determine its range. “Most of the people who do work inside the nursing facilities are really wonderful anyone and it’s a pity that this is really what anyone discuss. Which is constantly the rage,” she meaningful link said.

Description: One or two gurus got images and clips away from nude otherwise partly nude more mature people and you can common them towards Snapchat. One to visualize displayed a resident disease; several other video clips demonstrated a resident are assisted that have an obstructed intestinal, centered on an unlawful criticism. The employees acknowledge taking photos and you may revealing all of them with one another in accordance with nearest and dearest. One another pleaded no competition to help you offense matters away from disorderly perform and you may attack out of privacy compliment of access to a surveillance device. A legal professional on facility told the brand new Green Bay Force-Gazette at the time the women were energized that both was processed ahead of these people were leased, and you will both were fired shortly after a study. The modern administrator director refuted to help you opinion past claiming the fresh new facility changed control because the experience.

ProPublica image

Description: Title and you may picture of a citizen which have Alzheimer’s have been web page. The newest resident “is actually not able to granting permission for it social network article and you can don’t promote eg consent,” according to a federal government evaluation declaration. In its bundle out of modification, our home said brand new photo is actually removed from Instagram without almost every other citizens have been affected. New residence’s administrator denied so you can comment. Read more advice.

Description: A video clip regarding a resident diagnosed with alzhiemer’s disease try posted on the an employee’s social media webpages with no consent of the citizen or nearest and dearest. The latest manager of nursing properties said “it actually was delivered to my attention by the (staff) you to definitely into the (various other staff’s social media site) released something that told you ‘this is the reason I really like my job’ following there have been people’s feet however, no faces and you will (Citizen #3) are singing. I did not manage a study because there is zero identifiable some one rather than sure if (Administrator) may have talked so you’re able to (her/him).” The home don’t go back multiple phone calls seeking to comment.

Description: A nursing assistant printed a picture of an effective resident’s hand for the Twitter, which have an excellent caption akin to “I am carrying the girl hands til she drops sleeping.” A review printed beneath the photos by the an extra nurse got a question one included the latest resident’s first name. Each other employees was indeed “counseled” getting perhaps not keeping confidentiality.