เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Never assume all applicants meet the requirements to participate the newest waitlist

Never assume all applicants meet the requirements to participate the newest waitlist

Waitlist

personal loans for small business owners

The audience is not able to accept all the pupils who have good instructional facts, very our waitlist is a chance for qualified undergraduate individuals so you can be reconsidered having entry. Applicants for the waitlist would-be assessed to own entryway for your available areas on system which they to begin with put on, also associated program portion at the college or university.

Candidates was greeting towards waitlist according to the educational checklist and you can envisioned system room. After enjoy to join new waitlist, an applicant need establish their attention and undertake the latest invite.

Faq’s Concerning Waitlist

We have been not able to recognize all the students that a good academic ideas, therefore our very own waitlist try a chance for qualified student candidates so you can feel reconsidered for entry. Candidates into waitlist will be examined to have entry your available room about system that they in the first place placed on, in addition to relevant system parts during the school.

Not all people is actually greet to participate the new waitlist for an effective system town. College students into Waitlist enjoys a good informative suggestions, however, slide below the new tolerance getting entry in order to a certain system town.

Not absolutely all characteristics and you may system parts offer an effective waitlist. Waitlists are utilized when there will be of several extremely qualified applicants past the places in the application form area. Faculty and you can system components offering a beneficial waitlist can change away from season to year.

Eligible people are greet to become listed on the fresh waitlist to own a specific system city. You’ll discovered an alerts into Subscribe You out-of T candidate web site in the a deal to join brand new waitlist. While you are eligible to subscribe, make an effort to show their focus by the doing the newest Waitlist Subscription Function. You must submit the latest Waitlist Membership Setting within a fortnight out of getting desired into the waitlist.

To access the brand new Waitlist Registration Mode, log in to the Sign up U away from T applicant site, click on the Check your Application Position key, and then click towards the Waitlisted standing connect of this the software.

The fresh Waitlist Membership Means is open to waitlist-qualified individuals who had been desired to accomplish it. Unless you finish the Waitlist Registration Setting, the application won’t be considered once more getting admission.

If you have been acceptance to become listed on the new waitlist for a course town, you will notice a beneficial Waitlisted condition modify on your own application from the Look at the Application Condition section of the Subscribe U away from T candidate web site. Click the application to find info and you will access the brand new Waitlist Subscription Setting.

Once are invited to join the fresh waitlist, the first thing is to finish the Waitlist Membership https://worldpaydayloans.com/ Form with the brand new Signup U regarding T candidate webpages. To access the form, log in to the fresh new Subscribe You off T candidate site, click on the Check your Software Standing key, and then click to your Waitlisted standing connect associated with your application. You must finish the Waitlist Membership Mode within fourteen days off are greeting into the waitlist.

Your application, and up-to-date academic performance, would-be considered when it comes down to left room regarding the system you has actually applied to-and to almost every other program elements wherein we believe you’re a good fit. You might be notified from the a ticket choice because of the current email address and from Register You from T candidate web site.

For those who used utilising the OUAC 101 app (Ontario kids), might discover a violation decision on your own waitlisted app because of the Summer 17. For those who used with the OUAC 105 software, or even the Worldwide Software, you’ll receive a violation choice on your waitlisted software choice because of the Get 25.

We simply cannot make certain that we’ll manage to offer entry about waitlist. For those who have other render out of entryway so you can You out of T, or other college or university, i prompt one to believe that offer. It is possible to change your recognized program for folks who would found an offer from admission so you’re able to an application city one to you are on the waitlist to possess.

Which is difficult to say. Researching a deal regarding entryway of on the waitlist hinges on the application form city you have applied to, the number of readily available room regarding the system area, and your educational record. Our waitlist isnt rated and you will people inside try reviewed towards academic quality. However, rest assured that we are going to thoroughly opinion your application again and you can envision you to own discover system components.

We encourage one join the waitlist even although you completed the fresh new Solution Entryway Class Demand Form. You will still be considered for your choice entry category. Entry the newest Approach Admission Category Demand Means and signing up for the Waitlist doesn’t connect with the application.