เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

For each thoracic segment try accompanied by a pair of ribs

For each thoracic segment try accompanied by a pair of ribs

RIB Crate

The brand new ribs articulate toward spine posteriorly, plus the sternum anteriorly. Ribs 1 so you’re able to seven was termed as true ribs. They articulate to your sternum physically. Ribs 8-10 was termed as untrue ribs, as well as articulate toward costocartilage of your own rib significantly more than. Ribs 11 and you may a dozen are referred to as drifting ribs, as they do not articulate so you can either the fresh sternum or perhaps the costal cartilage at their distal ends up (discover picture).

  • Costovertebral Joints (Costal facets): The initial, eleventh, and you will 12th collection of ribs articulate with regards to named vertebra merely. The next by way of 10th ribs articulate both with the named spine human body and with the intervertebral drive and the vertebra over. Plus, for each collection of ribs articulates on the prior surface of your own transverse means of the called vertebrae. This new ribs is attached to the spinal column because of the costovertebral ligaments. The area within transverse procedure, the newest lateral side of brand new pedicle, and medial edge of this new rib comprises an excellent triangular osteoligamentous zone. This region are used for extrapedicular shag positioning (get a hold of visualize).

LIGAMENTS

The brand new attributes of your own ligaments should be allow it to be and you may restriction physiologic motion, in order to contribute to new spinal balance, and also to include new back inside the shock. Discover eight spine ligaments (pick photo).

  • Anterior Longitudinal Ligament: The latest prior longitudinal tendon (ALL) runs on the ventral surface of your own lower back on occiput on the sacrum. The latest All the are heavier weight and you can narrower throughout the thoracic part. New tendon is thick and you may somewhat even more slim across the spinal regulators and you will firmly connected to the sides of spinal authorities. On the opposite, the fresh new All of the slimmer but quite wider over the intervertebral discs and it is broadly linked to the disk annulus. The brand new tendon has about three layers: low, intermediate and you can deep. The fresh shallow covering traverses three to four spinal vertebrae, the brand new advanced layer discusses 2 or three in addition to strong layer is between individual vertebrae. The new deep layers of tendon, since it crosses new spinal human anatomy, merge toward periosteum.
  • Rear Longitudinal Tendon: The brand new posterior longitudinal tendon (PLL) is located from inside the spinal canal. It is inspired by the fresh posterior facet of the basiocciput, is actually proceeded to the membrana tectoria, and you will runs across the rear surfaces of one’s bodies of your backbone, as a result of this new coccyx. It is wide across the intervertebral computer than along the spine looks. This is really important into the understanding the typical spot for a disc herniation. This new PLL consists of easy, radiant, longitudinal material, thicker and a lot more lightweight than others of Most of the, and includes shallow levels occupying the new interval between about three otherwise four vertebae, and you may greater layers which stretch ranging from adjacent vertebrae.
  • Intertransverse Ligaments: New intertransverse ligaments are located amongst the transverse process. On the thoracic region, they are circular cords, and you will closely about the fresh new strong body of your back.
  • Capsular Ligaments: As a whole, a beneficial capsular ligament are part of the fresh new articular tablet that surrounds an excellent syents was attached to the articular margins of the articular processes. New fabric try dependent perpendicular with the facet joint and generally are more powerful regarding the thoracic and lumbar area than in the brand new cervical part.
  • Ligamentum Flavum: The brand new ligamentum flavum connects the newest anteroinferior edge of the latest lamina so you can the posterosuperior side of this new lamina lower than. He or she is greatest viewed on the inside of brand new vertebral canal. They stretches from C2 so you’re able to S1. The fresh ligament include one or two lateral servings and that start out toward each side of one’s roots willow of articular process, and you may extend backwards into midline; the posterior margins of these two servings come into contact and you may to a certain degree joined, you can find small holes with the passage through of brief ships. New ligamentum flavum are more substantial on thoracic area. So it ligament is made up primarily away from elastic fibers, and that flexibility suits in preserving new straight present, and to help the spinal line in order to restart once bending. Hypertrophy from the tendon is amongst the major reasons of vertebral stenosis.