เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Legislation on the content including privately explained Sending both Textual and you can Multimedia Sexts

Legislation on the content including privately explained Sending both Textual and you can Multimedia Sexts

In the male sample (N = 325), Parental Control and Rules on Contents were found to directly explain Adolescent Negative Attitude towards Sexting. Moreover, Disclosure resulted to directly explain Sending Multimedia Sexts as well as Parental Knowledge that also directly explained Sending Textual Sexts. Adolescent Negative Attitude towards Sexting in turn directly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts. Finally, Rules on Contents resulted to indirectly explain Sending both Textual and Multimedia Sexts through the mediation of Adolescent Negative Attitude towards Sexting. No other indirect paths resulted to be significant (see Fig. 2). The model presented acceptable Goodness-of-fit indices: ? 2 (5) = 5.807 (p = .326), CFI = 0.99, RMSEA = .02.

So it last factor could help determine as to the reasons girls exhibited a poor attitude on the sexting but also sent much more multimedia sexts

In the female sample (N = 216), Parental Control and Disclosure were found to directly explain Adolescent Negative Attitude towards Sexting. Disclosure also directly explained Sending Multimedia Sexts. Rules on Contents was found to directly explain both Sending Textual and Multimedia Sexts and Parental Knowledge to directly explain Sending Multimedia Sexts. Adolescent Negative Attitude towards Sexting in turn directly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts. Lastly, Parental Control and Disclosure indirectly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts through the mediation Adolescent Negative Attitude towards Sexting (see Fig. 3). The model presented acceptable Goodness-of-fit indices: ? 2 (6) = (p = .060), CFI = 0.98, RMSEA = .07.

Dialogue

Our very own analysis intended for assessment an abstract model where parental techniques of adolescent on the web lifetime and adult overseeing said teenage sexting behavior from mediation out of teenage negative attitude on the sexting.

Consistent with previous proof [nine, 67, 71], all of our preliminary abilities to the sex distinctions of sexting regularity certainly kids revealed that ladies sent a whole lot more media sexts and in addition had a great high effect out of risks from the sexting if compared to guys. Although these two abilities can take place to settle contrast, he or she is in accordance with the literary works appearing one despite a beneficial large feel about the sexting outcomes and a very poor attitude into sexting, girls kids are the ones exactly who habit more sexting . You’ll be able to one to for women additional things from the desire to possess sexting (elizabeth.grams. peer otherwise spouse stress, allure some one they prefer, blackmail) affect the choice to engage in sexting behaviors. Such performance are most useful know from inside the light out-of a good “Postfeminist” perspective, which implies that ladies engaging in sexting are subject to good intimate double important: he is asked to deliver sexts because the a form of notice-display but at the same time they end up being object out-of ethical condemnation by fellow class .

First results highlighted some sex variations also: ladies scored large toward most of the variables investigating both parental techniques about their on the web life (apart from Laws towards Content material) and adult monitoring. This outcome is in line with earlier conclusions: empirical studies, indeed, showed that females recognized to get so much more monitored within their on line factors and you may reported more parental knowledge, control and you may teenage disclosure than simply boys in off-line contexts [18, 31, 30, 53]. Perhaps moms and dads tend to control way more carefully and you may be much more familiar with the daughters’ lives because they perceive her or him as being way more unsealed and you can vulnerable to numerous risks in online and regarding-line circumstances and now have since the whatsyourprice reddit girls be much more willing to mind-disclose on the mothers .

In terms of all of our main aim is concerned, the brand new model was examined on their own having male and female kids and you will fascinating abilities emerged.

Very first, as expected, in accordance with past education [33, 63] a terrible thoughts for the sexting are found to be of this reduced wedding from inside the sexting behavior both for males and females. Therefore, adolescents who happen to be far more privy to the dangers connected to sexting try less prone to post both text message and you can media sexts.