เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The brand new NEU is a great commitment for all education advantages

The brand new NEU is a great commitment for all education advantages

We portray users for the maintained schools, academies and you may totally free schools, separate colleges, sixth form and additional studies colleges, training help functions, alternative training provision configurations, and you will early ages settings.

Any your situation, whether you’re a teacher, an excellent lecturer, a center commander, a head teacher, a beneficial trainee, a coaching assistant otherwise a school librarian, NEU membership was open to you. Likewise have and you can agencies teachers can also make the most of NEU registration.

If you’re assistance personnel, you are eligible to join the NEU nevertheless are aware inside managed colleges, just the state government unions (GMB, Unite and Unison) try recognised so you can along package for assistance team.

It is completely free for students and trainees to participate the NEU, whether you are at the college or creating a college-mainly based direction including College or university Lead or Teach First. Merely finish the brief on the web subscribe setting to become a member now.

A national Knowledge Relationship member’s character establishes the subscription variety of, and that’s Leaders, Standard (professor or lecturer) otherwise Assistance

When you over the movement and get an enthusiastic ECT (NQT for the Wales), it’ll cost you you merely ?1 to posting so you’re able to complete NEU membership. Whether you are a preexisting student affiliate otherwise you may be not used to the newest union, you will need to finish the same function so you can availableness the new ?step 1 bring.

Sure. The NEU try invested in support people towards the have and you can service agreements. Discover more about the NEU’s rent for also have coaches right here.

After you register, we’re going to ask you to answer just how many era your functions otherwise welcome working to choose the correct registration rate Vietnamese dating service to you. You can observe new NEU full time and you can part-time significance right here.

Delight get in touch with the newest membership class during the otherwise 0345 811 8111, Monday-Saturday away from 9am-5pm, should your performing times transform or you are amiss.

Yes. New NEU ‘s the union for all studies positives, including management and center management. Since the a management user, together with the usual benefits associated with NEU registration, additionally, you will receive Lead magazine, professional CPD, and the means to access our very own community forum to have frontrunners to express info, help both, also to network. Find out about just what NEU can offer Management players right here.

New NEU works together with the brother partnership, new EIS, during the Scotland there are not any NEU agents in the Scotland. This means for many who get in on the NEU along with your work environment is in Scotland, most of the help and you can pros will be presented by the EIS. You are able to want to subscribe EIS directly rather than the NEU.

It is important that you maintain your info advanced. Delight inform this new commitment should your occasions possess changed, or if you went family otherwise workplace. myNEU ‘s the quickest and most effective way so that us learn on the alter to your personal or office info. It’s also possible to explore myNEU so you can update your equality overseeing recommendations.

All working professionals pay an annual federal registration and a neighborhood membership set from the their regional region. Get the full story here.

A fraction of your NEU registration percentage is determined by the regional section as used on methods and you can factors and therefore amount most to help you NEU people at your workplace and you may real time.

We are going to express the info your go into whenever joining NEU with EIS so they are able render these services

For each regional section often set and collect a city payment from anywhere between 5% and you may 20% of national membership price Once the an enthusiastic NEU user your elect your own region officials, and you are encouraged to sit-in the brand new group meetings of area where conclusion including the mode and you can purchasing of your own regional registration manufactured.