เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Which Wedding Ring Finger Should You Have on Your Wedding Diamond ring On?

Wearing rings on your wedding band finger is a tradition seeing that ancient The italian capital, when the traditions was that the vein in your ring ring finger connected to the heart. Early Romans named the vein in the ring finger the Vena Amoris, or perhaps vein of affection. This tradition continues today. Rings mean love and romance between two bride and groom. Traditionally, men set rings issues brides’ still left ring hands in an attempt to record her heart.

While some civilizations believe it is classical to wear your wedding single baltic jewelry on the left palm, it is completely up to personal preference. It is not necessarily illegal put on a wedding diamond ring on the left hands, and many Orthodox Christians don their wedding rings on their correct hands. The phrase sinister, which in turn comes from Latin, is linked to the left side. Selecting the best hand to embellish your wedding wedding band is simply a couple of personal taste.

The tradition of wearing a wedding band on the kept ring ring finger dates back to Ancient Rome. Ancient Romans believed the vein in the fourth finger of the left hand was the “Vein of Love, ” leading directly to the heart. Because the heart certainly is the center of your emotions, wearing your diamond ring on this finger symbolizes the forever like. The custom continues today in most countries. So which hand should you wear wedding event ring in?