เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Head and with the agree of one’s Associate)

Head and with the agree of one’s Associate)

step three.cuatro.step one. The brand new user does the fresh new range, systematization, accumulation, shop (unlimited), explanation (posting, change), fool around with, transfer (supply, access), clogging, deletion, depletion off information that is personal out of Profiles.

step three.cuatro.dos. Brand new terms of stores from personal information out of Users have decided by regards to an individual contract (Accept this new handling off private information), are put into the perception as soon as out of invited (acceptance) by the Member for the agreement on the internet site and are generally valid through to the Member announces their need to delete their own analysis.

3.cuatro.cuatro. Upon conclusion of over-stated age of shops out-of personal information of Member, Brand new owner’s personal data was deleted automatically by the given formula, which is place from the Driver.

step three.5.1. The newest blocking off private information are realized as the short term termination by the Operator regarding procedures on their operating within demand of the Member in case of detection because of the him regarding unreliability of one’s processed data otherwise unlawful, on the viewpoint of one’s subject regarding information that is personal, strategies in regards to the their research.

Information that is personal out-of Webpages Pages (sheer persons-applicants) is actually canned by operator’s professionals (database directors, etc

step three.5.dos. The user get designate the new collection, running, storage space information that is personal off Pages (Customers, Suppliers, and other third parties) to third parties with the agree of one’s research topic, unless if not provided by Government law, and (however limited by): Snacks related to third-parties: Yahoo Statistics and Yandex. ). d.) accepted because of the oriented process towards control regarding private information out of Profiles.

step three.5.step three. Blocking of personal data on the internet site is carried out for the the basis regarding a composed application from the topic out of personal studies.

step three.six.step 1. The damage out of personal information is actually realized as the methods, right down to that it will get impossible to heal the brand new content away from personal data on the internet site and you can/otherwise down to that your material companies out of personal analysis is destroyed.

3.6.2. The private analysis subject has the straight to demand in writing the damage of his personal analysis in case your private information try partial, dated, unreliable, dishonestly gotten or aren’t very important to new stated reason for control.

3.6.3. If there is absence of probability of exhaustion out of information that is personal the newest Agent does blocking of such personal data.

3.6.cuatro. Depletion of personal information is completed because of the erasing suggestions using application having secured depletion (according to the specified qualities on strung software which have guaranteed destruction).

cuatro.step one.step one. Whenever control information that is personal, the fresh driver is required when planning on taking the required judge, business and technical procedures otherwise be certain that their adoption to guard private data regarding illegal or unintentional access to them, destruction, amendment, blocking, copying, supply, shipments off information that is personal, including from other illegal actions in terms of private study.

– applying of organizational and you may technology procedures so that the cover out-of information that is personal throughout their control when you look at the suggestions assistance out of information that is personal must meet the requirements to the security away from personal information;

– evaluation of the effectiveness regarding tips brought to make sure the safety out-of personal information ahead of commissioning of your own information that is personal suggestions program;

– creating guidelines getting the means to access personal data processed throughout the individual data guidance program, including ensuring membership and you may accounting of all steps performed having personal information about private information suggestions program;

Metric, Yandex

– control over the fresh tips delivered to ensure the coverage out of individual investigation in addition to number of security of data expertise from individual investigation.

cuatro.step one.step three. Into the reason for control underneath the personal data protection risks means the latest totality regarding requirements and you will things that creates the risk away from unauthorized, and additionally arbitrary, the means to access personal information, that could result in the destruction, alteration, clogging, copying, supply, dissemination away from information that is personal and other misconduct in their operating inside the personal data guidance options. The amount of protection from personal information is understood as the an excellent complex signal characterizing the prerequisites, this new implementation of and that guarantees the newest neutralization out-of particular risks in order to the security away from information that is personal throughout their running in the information program of personal data.