เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Several of all of our Hamline graduates have gotten its capstone functions authored

Several of all of our Hamline graduates have gotten its capstone functions authored

LeahRempel researched and wrote a edFarid and Don McMahon wrote a guide for educators on working with Somali students. Janelle Fischler wrote a book called “Stress Rulz!”, which shows teachers how touse rap to teach sentence stress and pronunciation. : What opportunities exist at Hamline for the MA in ESL students tocollaborate with peers within the department and with peers from otherdepartments, receive peer feedback, present locally, and so on? Do youpersonally and other professors encourage your students to participate insuch interdisciplinary research networks nationally and internationally?

Both the on the internet and towards the university programmes present collaborative studying communitieswithin into the per class. Categories try very interactive, demanding studentcollaboration. Professors as well as remind and you may advisor students which have outstandingproject. Our very own people has actually shown at the regional, federal and you may internationalconferences.

AM:

Never assume all MA software require a thesis, but ours really does. Advising theses is very timeconsuming for professors, so we imagine that work as something special to your children. Checking out the procedure of composing a great thesis helps to make the scholar a more reflectivepractitioner and you will a far greater writer. Being an excellent writer really helps to make one to a good betterteacher out-of writing, which is more difficult part of the ESL teachingrequirements. To be able to methodically consider and you can lookup affairs relatedto habit including makes college students to get more demanding elite requirements and you will Ph.D.programs https://www.worldpaydayloans.com/payday-loans-ar/newport/, if the scholar intend to grab you to definitely station.

: Students without teaching experience are required to take a teachingpracticum. How does this work in the international online strand?

Our international strand is really designed for practicing teachers who haveteaching experience. If an international student doesn’t have teaching experience,the applicant would have to convince us that they can arrange for a high quality,supervised practicum. We would require a qualified local cooperating teacher, andwould also supervise the student via video recordings of their teaching. : The program appears to have been designed for educators teachingpart-time or full-time. Are many of your students full-time teachers, andif so, where do they teach? Most, but not all, of our students are teaching full time. They teach in K-12schools, adult basic education programs, colleges and universities, private schools,international schools and for social service agencies. We provide practicumexperiences for those who need it. : Many of our visitors working with refugees and minorities overseaswill perhaps find this interesting. According to your website, you believethat it is your job “to make sure that teachers are well-prepared to workwith Hmong students in the public schools.” How does the MA in ESL programprepare students for future work specifically with the disadvantaged, inthe United States and also in other countries?

Youngsters also get wrote inour regional professional business newsletter and you may record

ESL instructors in the usa and a whole lot more regions usually work which have a selection ofcultural and you may linguistic organizations. Hmong college students, refugees out of Laos as a result ofthe Vietnam Battle, and you will Somali college students, who appeared right down to battle inside the Somalia, is alarge part of the inhabitants in the Minnesota, where the university is found. We arecurrently including seeing inside the influx out of Karen children, refugees from Burma (and additionally knownas Myanmar).

Our sociolinguistics course, “Language and Society”, prepares teachers to work withall kinds of different linguistic and cultural groups so that our graduates areprepared for no matter who their students are. : What publishing opportunities exist for your students at HamlineUniversity?

Hamline Uiniversity Drive often upload outstanding performs from our youngsters if they isdetermined that there’s an enormous need for the work.

: What types of financial aid is available to your students (graduatefellowships, scholarships, and so on) from the department and from thegraduate school? Does the university financially support student travel topresent at national and/or international conferences? How can our visitorslearn more about such financial aid opportunities?