เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Slow Restaurants: The historical past away from a notion

Slow Restaurants: The historical past away from a notion

Slow Food was come of the Carlo Petrini and you will a team of activists on the mid-eighties to your very first seek to safeguard regional way of life, a dining, gastronomic satisfaction and you may a much slower rate from lifetime. Within the over two decades of the past, the fresh new way changed to embrace a thorough way of eating that understands the brand new solid relationships anywhere between plate, entire world, anybody, politics and you will community. Today Slow Dining is short for a global course of 1000s of plans and you will many people in more than 160 nations.

The records

The initial model of Terra Madre Nordic happens in Copenhagen, Denmark. Production of the brand new Indigenous Terra Madre Advisory Panel. Beginning out-of Sluggish Dinner during the Russia. Launch of new around the globe Restaurants having Alter campaign.

The 1st model away from Terra Madre Burkina Faso takes place in Ouagadougou. The 1st version away from Terra Madre des Grands Lacs happens in Goma (Popular Republic of Congo). The fresh 7th All over the world Sluggish Restaurants Congress happens in Chengdu (China). Slow Dinner releases the fresh in the world telecommunications and you may fundraising venture “Diet plan to own Change,” and therefore shows the connection anywhere between as well as environment change.

The original previously edition regarding Terra Madre Salone del Zest kept call at the unlock, regarding September twenty two-twenty six, from inside the Turin, Italy, as well as a few conferences on Carignano Theatre. More half a million anybody attended. Terra Madre Balkans stored in Tirana, Albania, regarding bassador No Cravings for Europe by As well as Agriculture Organization of United nations within the paign moves Slow Dinner on a more group-funded model of money.

Slow Dining Great Asia is due. Slow Dining hosts a beneficial pavillion during the Exhibition Milano, with conventions towards biodiversity, vegetable home gardens, raw milk products cheeses and you can drink. As part of Exhibition, out of Oct step three-six the “I Feed The world” event organized by Slow As well as Terra Madre Giovani will bring 2500 more youthful producers worldwide along with her in order to so you can change the long run off dinner. Of November step three-7, Native Terra Madre brings indigenous communities away from worldwide along with her within the Shillong (Meghalaya, northeast Asia). Away from December a dozen-13, Sluggish Restaurants Event – Central European countries was held when you look at the Krakow, Poland.

Basic release out of Sluggish Meats into the Denver, United states. 10th release from Salone del Gusto, and you will ten-season wedding of the Terra Madre network within the Turin, Italy. The fresh BBC Food Programme took part as the media partner of one’s Ark regarding Liking enterprise, a portion of the theme of the enjoy.

AsiO Gusto, a meeting uniting the fresh new hinge tinder Slow Dining community round the China and you will Oceania, try held for the first time from inside the Namyangju, Southern area Korea. Carlo Petrini gets the higher Un Environmental Prize (Champion of your Environment).

Sluggish Food Chairman Carlo Petrini contact the brand new Us Long lasting Discussion board into Native Facts from inside the Nyc. Carlo Petrini speaks in the “Global Dining Safety and Nourishment Talk” from the United nations Fulfilling on the Green Advancement Rio+20. The 6th Sluggish Food Around the globe Congress in addition to from inside the Turin, embraces 650 delegates regarding 95 countries and you may ratifies the fresh powering plan document The Main Part out of Eating. The brand new ESSEDRA (Ecologically Renewable Socio-Financial Development of Outlying Components) venture are introduced so you can map meals biodiversity of one’s Balkans.

The brand new Slow Europe strategy try introduced, calling for European regulations one provide sustainability, biodiversity shelter and you can service to possess quick-scale farmers. The brand new Shalakh apricot becomes this new 1000th device is included in the brand new Ark off Taste. Native eating organizations from around the world came with her in the earliest model from Native Terra Madre stored inside Jokkmokk, Sweden. Local Terra Madre group meetings take place during the Armenia, Austria, Southern Korea, Crimea, The japanese, Russia and you will Switzerland.

Regional Terra Madre meetings take place when you look at the Azerbaijan, Brazil, Canada, South Korea, Georgia and you may Kazakhstan, whilst in Bulgaria the initial Terra Madre Balkans feel try stored. Presidia away from along side Balkans met from the Liking Festival away from Ustikolina into the Bosnia Herzegovina. The brand new Home gardens during the Africa enterprise try revealed.

Local Terra Madre group meetings take place from inside the Tanzania, Argentina, Bosnia and you may Herzegovina, Norway and you can Austria. Eurogusto, a biennial experiences from food, taste and you may culture you to unites the Western european Sluggish Eating system, are held the very first time within the France. The fresh Alliance between Cooks and you can Sluggish Eating Presidia try revealed, with eating commiting to use local Presidia activities. The original Terra Madre Time are notable to the December 10 from the teams globally to help you draw Slow Food’s twentieth wedding. Up to two hundred,one hundred thousand individuals collaborate into the step one,100 incidents inside 150 regions.. This new around the world Sluggish Seafood system and you can campaign is actually circulated.

Carlo Petrini is called one of the ‘50 people who could save the planet‘ because of the United kingdom papers The brand new Guardian. New Terra Madre circle plan out federal conferences inside the Ethiopia, holland and you will Ireland. Sluggish Eating Us plan out Slow Eating Countries, a large celebration off quality green food in the San francisco bay area. The earth Areas, a worldwide network out of farmers’ markets, is done. Sluggish Dinner Netherlands is created.

The new 5th Internationally Sluggish Eating Congress is actually kept in Puebla, Mexico, having 600 around the world delegates. This new Declaration regarding Puebla is ratified as a hope to keep the journey been 18 ages prior to. The initial local Terra Madre fucntions are held into the Brazil and you will Belarus. Vignerons d’Europe was kept during the Montpellier, France, combining European winemakers to go over renewable winemaking. The original Markt des guten Geschmacks, Slow Food Germany’s fair of great, clean and fair food, was stored inside Stuttgart. The original Algusto fair try stored from inside the Bilbao, The country of spain.

Brand new Salao das Comunidades would Alimento event is actually introduced, the initial highest-scale old-fashioned dinner event organized because of the Sluggish Eating inside the Brazil.

The initial model off Terra Madre – the country conference out of food organizations – is held at the same time with the Salone del Gusto in the Turin, Italy, drawing regarding 5,000 delegates off 130 places. The fresh College or university out-of Gastronomic Sciences was inaugurated for the Pollenzo, Italy, around the Slow Dinner head office. Genoa servers the initial Slow Seafood fair serious about sustainable and you may artisanal angling. Slow Dinner Japan is created.

Mozzarella cheese, Slow Food’s earliest globally fair intent on dairy foods, was stored for the Bra the very first time. It goes to feel a biennial skills.

Slow Food retains the initial Salone del Gusto inside the Turin, in which it presents the latest Ark of Liking opportunity. This new Salone goes on to become good biennial feel plus one of the biggest international fairs serious about artisanal, alternative food and the little-level providers you to safeguard regional life style and you can quality circumstances.

Basic Sluggish Dining International Congress is actually kept into the Venice. The initial Osterie d’Italia book are authored, establishing the brand new beginning from Sluggish Food Editore.

Sluggish Food is created in Italy once a presentation to the required site out of an excellent McDonald’s during the Spanish Steps in Rome.

  • Did you understand new things from this webpage?
  • yesno

On us

  • The viewpoints
  • All of our records
  • Our very own build
  • Where We’re
  • Sluggish Food terms
  • Trick files
  • Meet the People

Sluggish Dinner gratefully acknowledges financial support assistance from European union. The brand new belongings in this site certainly are the only responsibility regarding Sluggish Food and the EASME is not responsible for any explore one are produced from all the information contained therein.