เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Sexting enjoys influenced debate more than the legality and you can protection, however, few scientists has actually noted the relationship between sexting and you may health

Sexting enjoys influenced debate more than the legality and you can protection, however, few scientists has actually noted the relationship between sexting and you may health

Objective

I determine the latest sexting conclusion away from young people on the Joined States, and you can evaluate the connection with sexual decisions and you will psychological better-being.

Steps

Using an coffee meets bagel and tinder adapted net brand of Respondent-Driven Testing (webRDS) we employed a sample away from You.S. young people (many years 18 to twenty-four; N=3447). I tested new member sexting decisions playing with cuatro types of sexting: 1) Non-Sexters, 2) Receivers, 3) Senders, and you can cuatro) Two-means Sexters. We then assessed new matchmaking anywhere between sexting categories and you can sociodemographic functions, sexual decisions and you will psychological better-becoming.

Overall performance

Over half (57%) regarding respondents was basically Non-Sexters, twenty eight.2% of one’s decide to try was in fact Two-means Sexters, several.6% had been Receivers, and you can 2% had been Senders. Guys was in fact prone to getting Receivers than simply women. Sexually productive respondents had been expected to getting Several-method Sexters than low-intimately effective respondents. Certainly one of users who had been intimately involved in the prior a month, i located zero differences around the sexting organizations within the level of sexual lovers, or number of unsafe sex couples previously thirty day period. I as well as discover zero matchmaking ranging from sexting and you will psychological really-being.

Conclusions

All of our performance advise that sexting isn’t associated with sexual exposure behavior or mental well-are. We talk about the results with the data and propose instructions to have further lookup into the sexting.

Addition

Sexting, hence makes reference to sharing sexually suggestive pictures or messages as a consequence of devices or other mobile news , was rapidly to get the main matchmaking processes . Has just, that it conclusion has prompted generous concern more the legality and safeguards [3, 4]. If you find yourself present surveys file the fresh new frequency among young people (YAs) and you may group properties associated with the sexting, there is absolutely nothing systematic lookup towards the relationships between sexting and fitness routines are not presumed becoming pertaining to sexting (age.g. psychological state, sexual routines). You will need to understand why link to determine if and how societal fitness info are predicated on sexting.

Because 2009, cross-sectional research has examined brand new incidence of sexting decisions certainly children and you can YAs [2, 5–7]. Of late, Lenhart discovered that 13% out-of 18 so you can 29 season olds had sent sexually suggestive nude otherwise semi-nude images via cellular phone and 29% had been given such texts. Experts in addition to unearthed that boys were expected to have obtained sexts (21%) than simply ladies (11%) and Dark colored and Latina grownups had higher odds of receiving sexts (27% and you may twenty-two% respectively) than just Whites (12%). Frequent users off mobile phones and social network technology, along with unmarried people advertised sexting more lower technology users or partnered adults respectively .

For the an enthusiastic MTV-sponsored studies, boffins learned that 45% from teens (years 14 in order to 24) just who advertised making love in the past week in addition to stated sending one sext . Nonetheless they unearthed that sexually active youth was in fact doubly more than likely to share nude pictures compared to its low-intimately productive peers . If you’re educational, these types of findings don’t clarify if the sexting is related to notice-advertised intimate chance habits. Experts has actually proposed three perspectives regarding the relationships ranging from sexting and you will intimate choices: 1) sexting could lead to high-risk intimate routines for example early intimate initiation and less contraception have fun with , 2) sexting may be a less dangerous intercourse conclusion if it is put in the place of physical get in touch with , or step 3) sexting could possibly get mirror an alternative typical into the longstanding practice of photographs revealing inside the close and you can sexual dating and just have no relationship with safer otherwise riskier sex practices . It is critical to recognize how sexting resembles sexual habits because it can become promoted since a reliable intercourse choices otherwise be an interest out-of input to stop high-risk intimate conclusion.