เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Also these Extra Terms of use, your own utilization of the Alive!

Also these Extra Terms of use, your own utilization of the Alive!

Their Right to Cancel – You can terminate the registration, as opposed to punishment or obligation, when before midnight of the 3rd working day after the time you licensed. If you die before the prevent of your subscription months, their property is permitted a reimbursement of this section of any percentage you’d designed for your own registration which is allocable to the several months immediately after your passing.

This type of Supplemental Terms of use enhance and are also and the Terms of use Agreement you have currently agreed to as an effective Up user, and implement only to your own use of the Upward Alive! services (new “Live! Services”). Functions try ruled by the Upward Terms of use Agreement (plus, although not restricted to, as the an element of new “Services”), the fresh Up Online privacy policy, the latest Up Area Guidelines, plus the MeetMe Small print and you will Privacy. Pursuant towards the Upward Terms of use Contract, we set-aside the authority to modify, amend, otherwise change the Supplemental Terms of use any time.

Attributes, and so are maybe not available into Upward program

You understand and you may agree that the fresh new Real time! Characteristics will be presented of the Fulfill Group, Inc., hence by accessing the newest Live! Properties you’re seeing blogs that may be provided by a great Upward otherwise Meet Group representative (and other associate of Fulfill Classification properties), hence your content material may be seen by the a beneficial Upward or Fulfill Category member (or other representative of your own See Classification functions).

You understand and agree totally that the new Fulfill Class, Inc. acts as this new seller of properties so when the fresh new operator of any investigation otherwise posts you promote or create through the Live! Functions, and therefore, with the exception of the brand new sales generated because of Up, you realize and you can consent Up will never be prone to you at all, significantly less than one idea out of responsibility, and one number, and any such liability is ruled by MeetMe Terms and you will Requirements and you may Online privacy policy.

To your extent that you will get gift ideas within your utilization of the Alive!

Since the Live! Characteristics try managed alone, clear on their setup when you look at the Upward ple, turning off being trained for the Upward does not cover up your reputation toward Live! Attributes, and you can after turning off being taught for the Up you may remain are shown towards leaderboards for the Live! Qualities, otherwise if you are using new Real time! Qualities having enjoying or streaming.

Sporadically, within the Live! Features, you really have the ability to purchase “Alive Loans”. To your protection out of doubt, such Alive Loans was “Virtual Issues” while the established when you look at the Part 8(c) of one’s Upward Terms of service Contract. The fresh Live Credits is actually practical just to the Alive! Use of the Real time Loans are explicitly susceptible to new Merchandise section of the MeetMe Terms and conditions and you may Privacy policy. All of the Purchases Of your Real time Credit Try Finally And you can Low-REFUNDABLE. Bare Real time Credit Expire 180 Weeks About Go out Regarding Pick.

Qualities, brand new receipt of these presents in addition to capacity to cash-out like gift suggestions is governed exclusively of the MeetMe Terms and conditions and you can Privacy; to the cures out of question, you commit to browse only on See Class, Inc. to answer all factors encompassing their bill otherwise cash out of any gifts gotten.

Ca website subscribers: You may also terminate their membership, in place of penalty otherwise duty, at any time in advance of midnight of the third business day following time you registered. For individuals who licensed having fun with an outward Solution (elizabeth.grams., Apple ID, Yahoo Play), you must cancel throughout your Additional Provider, because the established in more detail during the Section 8a. For those who signed up during your Apple ID, refunds is treated from the Fruit/Google, maybe not Upward. You could consult a reimbursement off Apple using your Fruit ID membership in your mobile phone or at . Any other pages will get demand a refund of the getting in touch with Upward Customer Service in the of the clicking here , or by the mailing or bringing a signed and you can old notice that says you, the consumer, is actually canceling this agreement, otherwise terms out-of equivalent impact. Excite have their label and email, contact number, or any other unique identifier your familiar with sign up for the membership. That it observe are going to be delivered to: Upward, Attn: Cancellations, P.O. Package 25472, Dallas, Tx 75225, United states of america. The company’s organization is held, to some extent, during the 8750 Letter. Central Expressway, Package 1400, Dallas, Texas 75205. You’ve got such terms of service elizabeth-sent for you because of the delivering a letter so you’re able to Conditions Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Colorado 75225, Us. According to Cal. Civ. Password §1789.3, it is possible to statement problems towards the Ailment Guidance https://besthookupwebsites.org/tgpersonals-review/ Tool of the Office away from Consumer Services of your own Ca Service off User Products by the getting in touch with him or her on paper in the Individual Pointers Office, 1625 Northern ento, California 95834, otherwise by the cellphone in the (800) 952-5210.