เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

An excellent randomized demo out of approaches to help doctors discover inspirational choosing

An excellent randomized demo out of approaches to help doctors discover inspirational choosing

Miller, W. R., & Flower, Grams. S. (2009). To the a principle from motivational choosing. American Psychologist, 64, 527. Find so it resource:

Miller, W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B., ). Journal away from Asking and Medical Psychology, 72, 1050–1062. Get a hold of which capital:

R. (2005)

M., Gafni, A., & Charles, C. (2006). A shared medication decision-making strategy ranging from people that have chronic requirements as well as their doctors: The outcome from diabetic issues. Health Standards, nine, 25–thirty six. Discover that it financial support:

Ethical, R. R., de- Torres, L. An excellent. P., Ortega, L. P., Larumbe, Yards. C., Villalobos, A beneficial. Roentgen., Garcia, J. Good. F., … Collaborative Classification ATEM-AP Research. (2015). Capabilities off motivational choosing to improve therapeutic adherence inside people over 65 yrs old which have chronic disease: A cluster randomized clinical test in number one care. Patient Training and you may Counseling, 98, 977–983. doi:/j.pec. Get a hold of this financial support:

Morton, K., Beauchamp, M., Prothero, An excellent., Joyce, L., Saunders, L., Spencer-Bowdage, S., … Pedlar, C. (2015). The potency of motivational interviewing getting fitness behavior change in number one care and attention configurations: A scientific comment. Wellness Therapy Review, nine, 205–223. Discover that it money:

Moyer, V. A good. (2013). Screening to have first blood pressure levels in kids and you can teenagers: All of us Preventive Features Task Push recommendation statement. Annals off Internal Medicine, 159, 613–619. Look for which money:

Montori, V

Moyers, T. B., Martin, T., Manuel, J. K., Hendrickson, S. M., & Miller, W. Determining skills in the accessibility inspirational interviewing. Diary regarding Substance abuse Medication, twenty-eight, 19–twenty six. See that it capital:

Moyers, T. B., Miller, W. Roentgen., & Hendrickson, S. M. (2005). How come inspirational choosing really works? Therapist social skills predicts client involvement in this inspirational interviewing courses. Diary out of Contacting and you will Clinical Psychology, 73, 590. Pick so it capital:

Mullin, D. J., Saver, B., Savageau, J. A good., Forsberg, L., & Forsberg, L. (2016). Comparison of on the internet and when you look at the-individual inspirational interviewing education to have medical care organization. Family, Expertise, and you may Fitness, 34, 357–366. Select it money:

Murphy, S. L., Xu, J. Q., & Kochanek, K. D. (2013). Deaths: Latest research for 2010. Federal Important Analytics Records, 61, 1–118. Come across that it resource:

Newton, J. T. (2012). Interdisciplinary health venture: A call for idea?created treatments drawing into feel out-of multiple disciplinesmunity Oral and you can Oral Epidemiology, 40, 49–54. Get a hold of this investment:

Nightingale, B., Gopalan, P., Azzam, P., Douaihy, A great., & Conti, T. (2016). Knowledge short term motivational choosing interventions getting diabetic issues so you’re able to friends medication citizens. Family unit members Medicine, forty-eight, 187–193. See this financing:

Ogden, C. L., Carroll, Yards. D., System, B. K., & Flegal, K. Meters. (2014). Prevalence off youth and you may mature obesity in the us, 2011–2012. Record of your American Scientific Association, 311, 806–814. Select that it investment:

Ogedegbe, G. teen hookup apps, Chaplin, W., Schoenthaler, A beneficial., Statman, D., Berger, D., Richardson, T., … Allegrante, J. P. (2008). A habit-oriented trial away from inspirational choosing and you will adherence from inside the hypertensive African People in america. Western Journal regarding Hypertension, 21, 1137–1143. Come across this financing:

O’Halloran, P. D., Blackstock, F., Protects, N., Holland, A., Iles, Roentgen., Kingsley, M., … Taylor, Letter. F. (2014). Inspirational choosing to boost physical working out in the individuals with chronic fitness conditions: A scientific remark and meta-data. Health-related Treatment, twenty-eight, 1159–1171. See that it resource:

Omran, An effective. R. (1971). The newest epidemiologic changeover: A theory of your own epidemiology away from people change. Milbank Memorial Finance Every quarter, 4, 509–538. Discover this funding:

Palacio, A beneficial., Garay, D., Langer, B., Taylor, J., Wood, B. A beneficial., & Ta). Inspirational interviewing advances medication adherence: A scientific comment and you will meta-study. Diary out-of General Inner Drug, 31, 929–940. Get a hold of this financing:

Pladevall, M., Divine, G., Wells, K. Elizabeth., Resnicow, K., & Williams, L. K. (2015). A good randomized controlled demonstration to add adherence advice and inspirational choosing to evolve diabetes and lipid handle. Diabetes Instructor, 41, 136–146. See which funding: