เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

In addition, the imply stress ratings had been notably pertaining to confident, natural and you will bad color choice no matter permutation

In addition, the imply stress ratings had been notably pertaining to confident, natural and you will bad color choice no matter permutation

In the anxious volunteers, the newest suggest nervousness score performed relate to confident, basic and you will bad colour alternatives and you may hit benefit for everybody permutations. People who have higher results having anxiety was indeed very likely to like a bad colour hence Illinois sugar daddy impact are really noted when you look at the Permutation 4 (rho = 0.377; p = 0.001). In contrast, the fresh mean anxiety rating to own nervous anybody is comparable aside from whether they selected an optimistic, simple or bad colour because determined by the permutations.

Depressed voluntary classification

This new suggest despair results regarding the disheartened volunteer class linked to color options and you can hit benefit during the Permutation 4 (rho = 0.211; p = 0.049) with Permutations step 3, 5 and you will six and additionally appearing styles in identical guidance. The greater the fresh anxiety score the more likely these people were to help you prefer an awful colour and that impression is actually better during the Permutation cuatro (rho = 0.295; p = 0.005).

Relationships ranging from eight permutations away from self-confident, basic and you will negative ‘mood’ shade as well as no color solutions anyway and you will imply anxiety and depression score in fit, nervous and disheartened volunteers

A chance was also taken to evaluate stress and you can depression results during the somebody opting for confident, basic and you will negative tone and you may contrast them with people choosing no color after all. It was performed in order to figure out if or not anybody opting for no color differed by any means regarding someone else.

Suit voluntary group

The scores when you look at the people who failed to prefer a colors featured to help you estimate to people found in sufferers going for positive otherwise basic colors. Although not, brand new nervousness and you may anxiety results for those perhaps not going for a colors appeared to be below in those going for bad shade and you will regarding new depression scores the real difference is usually high irrespective of permutation. It variation is really marked from inside the Permutations eight and you will 8 (p = 0.005; bad colour: imply = 5.5; CI = step 3.cuatro, seven.6 and no colour at all: indicate step one.8; CI = step 1.cuatro, 2.3). (The outcome was basically expressed because the suggest 95% trust times).

Stressed volunteer class

In all permutations the latest anxiety and you will despair scores for these not choosing a color had been below in those going for negative color to the distinction getting stress ratings usually interacting with importance and being extremely marked in Permutation cuatro (F(step 3,10cuatro) = cuatro.692; p = 0.004). Brand new indicate anxiety ratings from inside the individuals who did not prefer an effective color projected to those present in subjects opting for self-confident or natural color.

Depressed volunteer category

The anxiety and you will depression scores for those not opting for a shade was basically below people choosing neutral and you will bad colors and you will reached benefit in the example of the anxiety results, no matter what permutation. So it difference in somebody going for a bad colour or no color anyway was really marked for the Permutations step three and you will 4 (F(step 3,106) = 5.644; p = 0.001 and F(step three,106) = 5.633; p = 0.001 respectively). New indicate despair ratings was also notably other with respect to colour options with this particular distinction getting extremely noted from inside the Permutations 5 and you can six (F(step three,106) = 5.201; p = 0.002).

Talk

Color are only concerned with united states in addition to pure version of styles found in, for-instance interior decorations, are an indication of brand new wide range of choice that exist. This research refers to a book way of recording colour needs of individuals that is most user friendly.

Together with learning fit volunteers it had been considered wanted to include a team of somebody in whom colour choice you will be distorted. It was hypothesised that individuals with anxiety would be probably to display one effect between colour and you will temper since the actually in every big date lives black tone are regarded as depressing. Those with nervousness was in fact together with studied to test the discriminant electricity of utilizing color to identify aura. This means, in the event the stressed anyone chose different shade it could recommend that colour choice is pinpointing a certain vibe rather than showing a far more general improvement in spirits.