เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

I happened to be surrounded by a sense of sheer tranquility and you may what I can only describe because unconditional love

I happened to be surrounded by a sense of sheer tranquility and you may what I can only describe because unconditional love

Into the 1982, when you are a fellow into Federal Disease Institute, Dr. Melvin Morse was employed in a center within the Pocatello, Idaho. He was titled to bring back an early on girl just who almost died inside the a residential area pool. She had had no heartbeat to possess 19 minutes, yet , totally retrieved. She were able to recount of many information on her own resuscitation, following said that she was taken down a stone lined canal to a beautiful set. Whenever Dr. Morse displayed his visible doubt, she patted your shyly into hands and you may said, “Don’t get worried, Dr. Morse, heaven is actually enjoyable!.” (Dr. Melvin Morse)

Yet ,, exactly as I tucked on the canal something pulled me personally back

Marilyn Gibson typed: “Quickly, I found myself in another measurement. A glowing fantastic tunnel starred in top away from me. Much, much to the canal, almost because if during the the distant beginning, endured a man sporting a marvelous golden gown … The owner went on their invite, however, he had been yet away. I wanted to help you fly to help you him. We understood that the try you’ll; it had been only an issue of deciding … Leaving my body is a straightforward possibilities. As i try surrendering into marvelous force which had started so you’re able to allege myself, a medical facility professionals had has worked to get me personally out of my personal coma having substantial dosages regarding cortisone. I remember sugardaddy absolutely nothing adopting the tunnel feel until 3 days later.” (Marilyn Gibson)

I’d float from this wonderful canal and look for new answers the proprietor needed to promote

“Then i remember an incredibly effective force move me towards the an effective calm, extremely beautiful world, a top realm. I moved very slowly along a tunnel on the a shiny light, and i you will definitely be a formidable feeling of love and you will serenity and you can whiteness. I needed simply to walk towards whiteness, that has been so calm and you may happier. It absolutely was like stepping into vacuum pressure, you will find absolutely nothing tangible, zero landscapes to take on, however, a tremendous feeling of getting someplace, for example nirvana. I believed ok, as if this was in which I became meant to be, because if I got showed up domestic, and i also was at simplicity having myself the very first time for the a long time.” (Helen)

“I then got into exactly what appeared as if a massive tunnel with a little white white at opposite end. I found myself swinging towards it white fairly timely. They considered great becoming here. As i moved towards the white, I was conscious of a couple presences near to me. They were advising me by the envision by yourself it was perhaps not my date. I got to go back. We were communicating by thoughts backwards and forwards to each and every almost every other. We know this type of presences knew myself, however, I did not understand her or him. I experienced never found him or her in advance of. However are moving rapidly back down through the canal and you can into the my human body.” (Enigma)

“We arrived at circulate towards the the fresh white. How i gone, this new physics, is actually totally different than it is here in the world. It had been things I experienced never experienced in advance of rather than experienced as. It absolutely was an entire some other sensation of activity. I naturally wasn’t taking walks or bypassing otherwise running. I happened to be not drifting. I happened to be streaming. I became flowing to the the new light. I became increasing and i also realized I happened to be speeding up, then again once again, I did not feel this new velocity. I simply know I found myself quickening toward the fresh new white. Once more, brand new physics is actually other – the new physics of motion of time, space, travel. It absolutely was different in that canal, than it is right here on earth. I came out into white of course, if We showed up toward white, I ran across which i was at paradise.” (Barbara Springer)