เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Contentment Section – “Like Often Split All of us Apart” (1980)

Contentment Section – “Like Often Split All of us Apart” (1980)

When you find yourself Swedish duo Roxette were operating the prosperity of the #step 1 ssbbw dating service attacks “The looks” and you will “Hear Their Cardio,” these people were asked so you’re able to contribute a track towards soundtrack away from the film Rather Girl. Used since the separation songs throughout the sound recording, “It ought to Was indeed Like” turned into the largest hit track regarding motion picture investing two weeks within #step one to your Billboard Beautiful one hundred.

Running Stones – “Angie” (1973)

Over time there’s been much conjecture regarding genuine topic of the Running Stones’ breakup tune “Angie.” Particular sensed it actually was on David Bowie’s wife Angela otherwise celebrity Angie Dickinson. Mick Jagger and you can Keith Richards provides provided often conflicting stories along with Keith Richards’ say that “Angie” is actually a code term for heroin along with his work to quit. Brand new melancholy ballad was a good #1 pop struck into the group.

Coldplay – “The newest Scientist” (2002)

Coldplay lead vocalist Chris Martin states “The Scientist” is basically “on ladies.” Brand new guitar ballad is a Coldplay antique. It absolutely was a top ten pop music hit in great britain and you will mounted to your ideal 20 towards the United states alternative audio graph.

Green – “Just what exactly” (2008)

Within the Green she launched that they had , “Just what exactly” depicts Pink’s section of the relationship. The latest tune became Pink’s earliest unicamente #step 1 pop music struck. The story has a happy stop due to the fact Red and you may Carey Hart reunited during the .

Kanye Western – “Heartless” (2008)

For the “Heartless,” Kanye West utilizes automobile-tune to include a specific feel to help you their singing. New track details their thoughts after the their breakup that have fiancee Alexis Phifer just months following passage of their mom Donda Western. New song debuted during the #cuatro to the Billboard Sexy 100 and in the end peaked at #2.

Brand new Everly Brothers – “Cathy’s Clown” (1960)

Musically, the brand new Everly Brothers’ #step 1 pop music smash “Cathy’s Clown” is actually dependent on Ferde Grofe’s Grand Canyon Collection. Lyrically, brand new brothers grabbed the foundation away from reports regarding the youthfulness taunting informed by its dad Ike Everly and you can created a devastating song regarding an excellent protagonist that has maleness are endangered from the mistreatment out of their partner Cathy.

New anguished lyrics out of “Love Often Tear You Aside” was presumed so you can represent the tough relationships amongst the band’s direct performer Ian Curtis along with his partner Deborah Curtis. The fresh tune try submitted only a couple months in advance of Ian Curtis the time suicide in may 1980. “Like Usually Rip Us Aside” was released since the a single inside the elizabeth the new group’s very first graph hit-in great britain peaking at the #13. In addition mounted to the You moving chart.

Chicago – “For individuals who Get-off Me Today” (1976)

Following the some slack inside the issue because of their very first better attacks collection, brand new band Chi town came back for the 1976 towards huge break up ballad “For those who Get off Me personally Today.” It was written by classification representative Peter Cetera. He performed top honors vocal additionally the track turned into Chicago’s earliest #step 1 hit single after 11 visits to the top 10.

ABBA – “This new Winner Requires It all” (1980)

Of a lot admirers faith “The new Winner Requires Every thing” is all about the brand new split up ranging from ABBA players Bjorn Ulvaeus and you will Agnetha Faltskog. not, Bjorn Ulvaeus denies can states the fresh tune instead is just one regarding the standard connection with experiencing breakup. “Brand new Champ Requires Every thing” became ABBA’s last and you will last top strike single throughout the You.

Brenda Lee – “I’m sorry” (1960)

After good fifteen-year-old Brenda Lee submitted “I’m very sorry,” it actually was withheld out of discharge for most weeks, because it are considered that of several perform consider she is also more youthful in order to play regarding the including adult thinking. However, the straightforward, emotional ballad ran straight to #step one getting a trademark track to the Rock and roll Hall out-of Fame representative. It actually was among the first info submitted when you look at the Nashville you to definitely appeared strings.