เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

He currently worships at ICC luton part and you will serves as among the many leaders toward Motivational Cherubs

He currently worships at ICC luton part and you will serves as among the many leaders toward Motivational Cherubs

Minister Esmond Enoch is a British established Ghanaian Gospel artiste just who create a strong motivational single in the 2021 called “Baba Ese Esmond Enock has been definitely mixed up in songs ministry for a long period.

Minister Linda Bile try a loyal disciple away from Goodness and you can good worship leader. Linda released an innovative new tune on the February 21 called “Thanks a lot” you to illustrates the girl enjoy of your own blessings in her own life and you will the gratitude she conveys for the Extremely Large

Minister Sue Sam happens to be glaring the airwaves along with her 2021 single, Yesu Aye and she has currently gotten nominations getting tunes honours including Ghana Musical Honors Uk (GMA-UK). She has just put-out new sounds video of Yesu Aye and it are viewing massive airplay across the Ghana.

Supporting the inform you will be Inspirational Cherubs whoever angelic voices features made him or her the fresh new toast off tunes shows during the Luton and you can beyond.

Anybody & Lifestyle

The insurance Feeling Planners Classification (IACG), have released a primary of their form says testimonial strategy, which seeks to enhance insurance policies use during the Ghana by building trust and depend on of one’s guaranteeing public throughout the states techniques inside Ghana.

  • On television, you will have filed recommendations out-of insurance states beneficiaries and you can an effective very carefully curated chat show titled ‘Recovery Stories’. The newest ‘Data recovery Stories’ high light stories away from actual-lives beneficiaries and facts out of industry experts.
  • Towards the broadcast, you will see another meticulously curated broadcast drama series titled ‘No.1 Aberewa Street’, which will surely help give an explanation for insurance coverage says way to Ghanaians. The fresh new ‘Zero.step one Aberewa Street’ tend to heavens into the English, Hausa, Ga, Ewe, Twi and you may Dagbani around the individuals the air in every 16 nations.
  • Towards digital, we are going to match the tv and radio suggests having real time informative instruction, presenting industry experts to the all social networking platforms and an online comical collection toward insurance coverage claims operating.

The newest paign kicked from which have a medium release in the Federal Insurance policies Payment (NIC) auditorium for the March twenty-four. The big event are chaired because of the Administrator out of Insurance rates, Dr Fairness Ofori. Dr Ofori approved this new efforts of business and its own secret lover, the newest Italian language Development Ministry (GIZ). He detailed you to “when anyone score knowledgeable, they start to delight in some great benefits of Insurance coverage; that’s the strategy to use”.

To the his part, President of the Insurance coverage Feeling Coordinators Classification (IACG), Mr. Wilson Tei, , indexed you to definitely “profitable percentage of genuine states was at one’s heart of one’s industry”. The guy troubled the significance of simplifying the new says strategy to be certain that the general public is more confident in insurance coverage. So it tells the new campaign call to action “Alert, complete, receive money”. That it name-to-action outlines the required steps. They communicates the certainty regarding legitimate allege agreements whenever owed techniques is used.

Your face away from Retirement benefits and Insurance Tool of your own Ministry away from Finance and you can Financial Planning, Ms. Patience Abban, remarked inside her keynote address within ‘insurance coverage pays’ first workshop you to “new achievements for the industry aren’t getting advised throughout the styles they must be told. Anyone discover men and women whoever claims was basically denied, quite often, but do not read about the fresh GHS1.cuatro million average every single day claims settled by the low-existence insurance providers nor brand new GHS2.2 mil mediocre every day positives paid from the Lives insurance agencies during the 2019.”

Inside the reme getting Alternative Financial Innovation (PSED), Mr

Detlev Axel Jahn, reported that “I’m ready to witness that it recommendation manifest by this campaign. GIZ is integrating IACG and the Insurance Industry basically on this subject initiative, growing the customers attention and you may have confidence in insurance policies from the educating and you may strengthening count on of your insuring public to the States techniques.”