เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

To protect your account, their financial could possibly get demand a lot more verification to aid prevent swindle

To protect your account, their financial could possibly get demand a lot more verification to <a href="https://datingrating.net/local-hookup/sioux-falls/"><img decoding="async" src="https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5603AQEvR6ayXejetw/profile-displayphoto-shrink_200_200/0/1587939539454?e=1643846400&v=beta&t=FGF7birA7i3vkrTY3kgNSden4wUbmYCtQACgiKlyQWw" alt="Sioux Falls free hookup"></a> aid prevent swindle

If you buy this service membership using PayPal, due to the increased price to you, an additional costs towards purchase amount would be put in your own statement.

Should this happen, don’t worry! You can easily rapidly complete the confirmation from your Fee Suggestions page. We shall connect you with your financial, then give you back to re-get in on the enjoyable.

Technical support

Yes, you need the brand new Adobe’s Thumb User connect-directly into view the cam and video clips.. Thumb deals with every browser and you may web browser variation. It’s also possible to curently have Flash mounted on the internet browser. You can test it by accessing the invitees chat. In the event the webpage tons, you will be able to view our attributes. If you do not keeps Flash, you’re prompted so you’re able to obtain they using this web page. Click the Yes switch and proceed with the tips. You can even down load the fresh new Thumb connect-when you look at the here to suit your computer. To view cam and video on your mobile device, your own mobile device should have based-within the Flash assistance. When you have any difficulty that have Thumb otherwise viewing brand new speak and/otherwise movies, excite get in touch with Support.

We in addition to advise that your enable JavaScript on your own internet browser. This will accommodate a much better consumer experience when likely to our webpages. JavaScript is permitted automagically in the most common internet browsers. When you have disabled JavaScript, you might re also-allow it on the internet browser configurations.

Make it possible for JavaScript for the Chrome (type 47+), visit the Chrome selection (upper-proper spot) -> Options. Scroll to your bottom and click “Inform you complex configurations.” Lower than “Confidentiality,” click the “Articles settings” switch. Less than “JavaScript,” pick “Do not let one website to run JavaScript.” Allow JavaScript from inside the IE11, go to Gadgets -> Internet Options. Discover the “Security” loss and then click to the “Individualized Top” option. Search as a result of the fresh new “Scripting” class and permit “Energetic Scripting.” In the Firefox (type 43+), JavaScript is definitely enabled.

Really cellular internet browsers enable JavaScript by default, however, this might be designed about browser settings. Make it possible for JavaScript for the Safari with the apple’s ios, open brand new Settings app, next tap “Safari.” Browse on base and you can faucet “Complex.” Tap the newest toggle labeled “JavaScript.” Allow Javascript during the Chrome to your Android os, discover brand new Chrome application, then tap the fresh diet plan switch. Tap “Options,” then browse down to the “Advanced” part and you will faucet “Posts setup.” Tap new checkbox branded “Enable JavaScript” to allow Javascript.

You could potentially avoid this new cam preventing the fresh new billing of the navigating to another web page otherwise simply clicking the newest unplug key of your own talk windows.

If the speak closes, billing stop. In the event it try a technical disease in your avoid, just be able to unlock your web browser once more and you will log back once again to the new cam. Additionally, you will become disconnected in the event the singer simply leaves the newest chat. Designers are provided the ability to cut-off offending users using their chat. It cut-off is actually long lasting for this singer.

Privacy Inquiries

The register form, and people variations to the our very own website where you enter into mastercard pointers are entirely as well as delivered having fun with SSL (Safer Socket Level), a form of safely encrypted correspondence that passes between the computers plus the bank’s system. No-one enjoys use of your details besides this new taught Streamate personnel.

We’ll perhaps not sell, trading, or provide your data off to third parties. To higher protect their privacy, it is recommended that that you do not use one part of your own email address as your site moniker.

Streamate staff can’t ever request your bank account or bank card guidance for the a cam area. Cannot provide one suggestions in order to artisans or any other people on the forums. Musicians and artists don’t possess entry to your account otherwise recharging suggestions. If you have a problem with your account we will usually perhaps you have contact us otherwise the charging team actually. The name of battery charging business is provided to you up on typing any paid back the main website.