เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Rules towards material in addition to privately told me Sending each other Textual and Media Sexts

Rules towards material in addition to privately told me Sending each other Textual and Media Sexts

In the male sample (N = 325), Parental Control and Rules on Contents were found to directly explain Adolescent Negative Attitude towards Sexting. Moreover, Disclosure resulted to directly explain Sending Multimedia Sexts as well as Parental Knowledge that also directly explained Sending Textual Sexts. Adolescent Negative Attitude towards Sexting in turn directly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts. Finally, Rules on Contents resulted to indirectly explain Sending both Textual and Multimedia Sexts through the mediation of Adolescent Negative Attitude towards Sexting. No other indirect paths resulted to be significant (see Fig. 2). The model presented acceptable Goodness-of-fit indices: ? 2 (5) = 5.807 (p = .326), CFI = 0.99, RMSEA = .02.

It history factor may help describe why ladies displayed a poor feelings towards sexting and sent alot more media sexts

In the female sample (N = 216), Parental Control and Disclosure were found to directly explain Adolescent Negative Attitude towards Sexting. Disclosure also directly explained Sending Multimedia Sexts. Rules on Contents was found to directly explain both Sending Textual and Multimedia Sexts and Parental Knowledge to directly explain Sending Multimedia Sexts. Adolescent Negative Attitude towards Sexting in turn directly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts. Lastly, Parental Control and Disclosure indirectly explained Sending both Textual and Multimedia Sexts through the mediation Adolescent Negative Attitude towards Sexting (see Fig. 3). The model presented acceptable Goodness-of-fit indices: ? 2 (6) = (p = .060), CFI = 0.98, RMSEA = .07.

Dialogue

https://datingrating.net/nl/silversingles-overzicht/

Our analysis aimed at investigations a conceptual model in which adult methods out-of teenage online lifestyle and you can parental keeping track of told me teenage sexting practices from the mediation off teenage bad attitude towards sexting.

In keeping with prior evidence [9, 67, 71], the initial overall performance for the gender distinctions out-of sexting regularity among teens showed that people sent more media sexts and also got a great higher impression off risks of sexting when the as compared to boys. No matter if these two results may appear to be in evaluate, he’s according to the books proving one to even with good highest awareness regarding sexting consequences and an even more negative attitude toward sexting, girls teenagers are those who routine far more sexting . You’ll be able to that for females various other activities for the inspiration having sexting (age.g. fellow or mate pressure, appeal some one that they like, blackmail) influence on the choice to do sexting routines. This type of show may be finest knew in the white of a beneficial “Postfeminist” perspective, which suggests that ladies entering sexting is actually susceptible to good sexual twice standard: he is asked to transmit sexts as a form of self-display however, at the same time they getting object from ethical condemnation of the peer group .

First efficiency showcased certain sex differences as well: lady obtained highest into the the details investigating each other parental methods about their online lifetime (with the exception of Rules on Articles) and adult keeping track of. That it result is according to prior results: empirical education, actually, showed that ladies understood getting significantly more monitored within their online items and you may said alot more adult knowledge, handle and you can adolescent revelation than people in-off-range contexts [18, 29, 29, 53]. Maybe mothers usually handle even more cautiously and you may be more conscious of their daughters’ lives since they perceive them to be far more started and you can susceptible to multiple threats in on the internet and of-line things and then have once the girls be a little more prepared to self-reveal on their parents .

As far as all of our preferred outcome can be involved, the latest model is actually tested on their own to own female and male adolescents and you will fascinating abilities emerged.

Earliest, affirmed, in accordance with prior training [33, 63] a terrible thinking on the sexting is actually found to be regarding the reduced wedding into the sexting behaviors both for people. For this reason, teenagers who’re a whole lot more aware of the risks linked to sexting are less prone to send both text and you may multimedia sexts.