เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

8 100 % free Apps That Double once the Personal Assistants

8 100 % free Apps That Double once the Personal Assistants

We however contemplate my personal mother informing me on their basic job from college or university. She is actually a professional assistant-or what we’d today label an individual assistant-to own a multi-billionaire. We fantasized about how exactly simple lifestyle would-be having you to definitely look after all of the “absolutely nothing info.” Envision how much cash more lucrative I would become when someone handled arranging doctor visits, in search of date back at my diary for conferences, and buying my company a gift on her behalf birthday celebration.

Timely toward 2016 and that i don’t possess someone inside my beck and you will telephone call. And you can I’m guessing you never possibly. But right now you should buy a number of the benefits of a good individual assistant right on their mobile phone. Such seven software wade means past Siri and certainly will create bringing care of your daily employment quicker and much easier. Oh, and additionally they wouldn’t ask you for a penny. Therefore wade forth and you can down load. Spending some time on which things is a number of clicks away.

1. 24me

You truly actually have some sort of program to store oneself organized-a diary, reminders, cards, and so on. But how can you rating these units to suit together to really rating something done?

24me provides everything (as well as your internet sites, loan providers, resources, and much more) on one to lay and you will reminds you what you need to create incase. In addition will bring certain helpful add-ons particularly a unique provide shop to possess when you find yourself reminded that it is your chosen colleague’s birthday next few days and you can a voice-activated activity record to make it easy observe your own to-2.

2.

Obtainable in numerous languages as well as on numerous systems, Assistant are a versatile software one finds out everything such as for example and you may caters to you appropriately.

They really works all typical guidance searches, nonetheless it may also publish characters and messages, translate, and you can browse for your requirements-all in the place of you even opening the fresh app. Oh, plus it reacts to help you purchases you might customize (such as “schedule” to own opening your diary otherwise “email” to have opening your own Gmail account).

step 3. Cortana

Windows Cellular is the least prominent of the “large around www.datingmentor.org/cs/seznamka-umelcu/ three” mobile solutions, however, the va, Cortana, naturally does not come in last. Now you can also find they if you find yourself a fruit or an android affiliate.

Should you too have a cup Desktop computer, Cortana is very used in maintaining your whole digital lifetime prepared. However,, even as opposed to that, it can do a bit of cool strategies, such as for example enabling you to put a note to inquire about your boss regarding Friday’s report the very next time she phone calls or gathering your own welfare in Laptop point that it can supply you with greatest suggestions when you need the area restaurant.

cuatro. Dragon Cellular Assistant

While there is new less effective software Dragon Wade! to own apple’s ios, the newest completely-fledged Dragon Cellular Secretary is only on Android. However,, if that is your operating system preference, it is an option worthwhile considering.

They has your secure by switching to give-100 % free (and you can attention-free) means if you’re riding. They enjoys you upwards-to-date by reading your own texts and you will notifications. And, they provides your connected because of the looking for your relationships close. As well as, whenever you are ready to spend sometime, you can purchase way more let on your computer or Mac having Dragon Family application.

5. EasilyDo

EasilyDo also offers private assistant properties focused on communications. Therefore, while you are overloaded that have ous having removing an email you truly should’ve spared, this 1 can come towards the save.

With just a few presses you could potentially tailor your current email address notifications, backup essential texts, plan out their connectivity (in the long run!), keeps junk and you will expired letters instantly erased, and you may gather attachments and you may invoices to the that, fast-supply area.

six. Google Today

Probably Siri’s closest rival, Google Also offers the characteristics so you’re able to Android os users and will also feel ideal for new iphone 4 pages (in which it is called precisely the “Bing application”).

Like all virtual Jamais, it reacts to your issues, but inaddition it predicts what you need before you can know you want it. (Did individuals say miracle?) Such as for example, it is going to let you know about site visitors for your morning drive otherwise number their vehicle parking location instantly. And you will, using its power to discuss yourself with quite a few of applications, it makes your own cellular telephone a far more strong and simple-to-explore product.

seven. Hound

Require the newest and you can hottest software? Up coming Hound is for your. A little bit of a surprise newcomer, they must’ve held it’s place in this new works for a long time because it is currently effective in recognizing sheer address such as: “Show me accommodations in Austin which have totally free Wi-Fi, a health club, and value less than $two hundred.”

Specific ratings allege it will be the fastest and most intelligent software of their type, and it’s wearing impetus-and you will usefulness-which have integrations with big properties eg Yelp, Uber, and you can Expedia.

8. Indigo

If you are searching to have direction toward any devices, Indigo is a diminished-known alternatives that’ll let you crack out of the simple selection. It still football a similar main options that come with almost every other equivalent software and contains a great pleasingly effortless screen.

You can discharge they that have a simple swipe right up from the home switch. Oh, and when it reveals, you will be immediately greeted and you will reminded of one’s up coming visits so you happen to be constantly for the schedule. And, whenever you are a heavy associate, Indigo can present you with super-fast access towards the own personal Faqs and most-used tasks in the a separate preferences section.

Ready to build your life easier and stay a great deal more planned? Using these personal secretary software you will be into greatest of all things you’ve got going on. The in place of using tons of money or begging your employer for a keen secretary.