เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Initially Jobs are arranged by job Term

Initially Jobs are arranged by job Term

If you’d like to types operate oneself, from the dragging and you may dropping him or her (default means when you look at the ver nine) upcoming us-examine Gadgets -> Program Options -> Types Occupations Brands by Alphabet, and you may resume GoodSync.

A better idea to have pushing well-known buy is to try to provide jobs name good numeric prefix, like in ’01 – Work Document to help you NAS’, ’02 – Photo to help you Dropbox’.

Work Tree (observar ten and PЕ™emГЅЕЎlel jsem o tom better)

Work and Organizations form a two-level tree. It is revealed automatically. When you are into the Employment Checklist see, simply click Quicker switch to change in order to Work Forest view.

Research Dialog

Search dialogue is used to determine Leftover and you can Best sync folders. Observar 9: Lookup dialogue was shown after you simply click Look button on Remaining otherwise Right-side. Ver 10: Research dialog are found when you mouse click Remaining/Correct folder from the toolbar.

You employ Lookup dialog to indicate secluded server history, research folders into the machine shortly after log in, last but most certainly not least to choose an excellent folder that you are syncing that have.

Browse dialogue has several amount: * Document Program selector: beginning with looking for file program (protocol) of regional otherwise remote shop. * Accounts: This is when your get into back ground (UserId, Password) for your on line machine. Joined credentials try memorizes in the Membership Movie director and you may found while the a good directory of profile. * Folders: Forest off Server and you will Folders are found after you go into good certain Server.

Some stage could be not present in specific document solutions. Regional File System has only you to definitely account and another servers, therefore these types of stages commonly revealed. Most OAuth online storages simply have you to machine, very Servers phase is not found. More mature file protocols (FTP, SFTP) provides multiple machine instead finding. GoodSync Hook features several host, but with finding.

Host Account Movie director (ver 10 and better)

What happens when numerous Efforts relate to a comparable sync folder and you transform credential of your own servers in one single jobs? It might be nice when the altered history was automatically included in some other perform one to refer to these types of folder, without must transform her or him yourself into the for each and every business (given that try the situation when you look at the GoodSync ver nine and you will before it).

Various other sweet issue having will be to has gluey Folder Selection. So if Encoding code getting a beneficial folder changes in one work, it has to automatically feel altered in most work one refer to an identical folder.

Services do not store host account background directly. Rather per Job references Server Take into account the Kept and Best top, from the Servers Membership Trick. Servers Account include Target out of on line folder and you may credentials needed seriously to can get on. When credential’s away from Servers Account alter, for each and every Employment gets changed history instantly.

You will observe variety of Accounts for a document system when you look at the Levels loss off Lookup dialog. Initially Membership labels are produced from UserId. You might title the brand new Account and you may rename they. You might delete Account if it is not utilized by one Perform.

Discover Numerous Folders to Copy or Connect (Screen only)

Thus to understand what the result of your multiple-folder selection try, consider just what Connect Files was and you will for the Choices -> Filter systems.

  • Vibrant Eco-friendly checkbox: means that folder has been Provided, it can can be found in Were filters.
  • Weak Environmentally friendly checkbox: means folder are a kid off Integrated folder, will not appear in Filters.
  • Red-colored Get across (X): implies that folder might have been excluded, it will are available in Prohibit filter systems.

You can see numerous files so you’re able to connect just on one hand of the jobs (always Left), and on several other section of the work (always Proper) you choose folder and that corresponds to Longest Popular Ancestor of all the files chosen into the Leftover top.