เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Undergraduate people is also studies at the another Nordic school for example–12 months

Undergraduate people is also studies at the another Nordic school for example–12 months

Data regarding the Nordic countries

You could potentially get scholarships and grants and you can travel features having complete-day education long-term doing one year to protection more will cost you obtain with the change. Speaking of perhaps not protected, but not. The fresh Nordplus grants is funded of the Nordic Council regarding Ministers. Lund School features Erasmus+ agreements with Nordic degree institutions, then you definitely can use to own an Erasmus+ grant instead (the new Erasmus+ grant can be a bit larger than the brand new Nordplus grant). You cannot submit an application for one another an Erasmus+ and good Nordplus scholarship.

The second nations are part of Nordplus: Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, this new care about-governing regions out-of Greenland, the fresh new Faroe Countries and Aland, as well as the Baltic nations of Estonia, Latvia and Lithuania.

Apps getting Nordplus exchanges experience your agencies otherwise faculty (look for links on this page). While the different qualities and you will divisions are part of other Nordplus systems, they also give different scholarships. Their worldwide coordinator can provide you with information regarding and that scholarship you might apply for about the your own exchange knowledge within this new Nordic places.

Faculty- and you will topic-certain sites

Particular characteristics are part of systems within Nordplus. More over, specific divisions are part of subject-certain Nordplus channels. Less than there’s facts about any of these systems. Get in touch with the new worldwide planner or investigation advisor at your agency/professors to possess factual statements about exchange ventures on Nordic countries.

Nordtek

Nordtek is actually a transfer program to own engineering children regarding Nordic countries. The purpose of the program should be to provide youngsters from the late amounts of their degree programme (you truly need to have about 120 credits at the time of application) with the means to access a broader list of specialisations. College students selected having an exchange so you can a Nordic country of the Global Place of work during the Professors away from Engineering (LTH) can be provided brand new Nordtek scholarship towards the replace.

Sophia Dequidt All over the world Workplace at the Faculty out of Technology (LTH) sophia [dot] nilsson_dequidt [at] lth [dot] lu [dot] se +46 (0)46 222 3381

Norek

Norek try an excellent Nordic network to own student mobility worldwide off business government, with some possibilities to analysis economics as well. The fresh new network is made up of twenty-seven degree associations inside the the fresh Nordic places. The goal of the brand new plan is to offer students throughout the later level of their studies plan the chance to availableness specialisation programs at other colleges. You can sign up for an excellent Norek give concerning brand new replace. You may also get Norek when you are taking part inside the a summer time replace/june school from the several other College from Economics at the one of the Nordic companion colleges.

Maria Nilsson Around the globe Workplace in the Lund University School off Economics and you will Government (LUSEM) maria [dot] nilsson [at] ehl [dot] lu [dot] se +46 (0)46 222 9487

Nordlys

Nordlys is the school-broad community for students whoever divisions/characteristics aren’t section of any Nordplus community. Youngsters making an application for exchange education from the Nordic part through Nordlys can apply to own a great Nordlys scholarship. An application would-be taken to your by your planner in the Outside Affairs immediately following the faculty/company features selected your for a transfer. Maximum grant is approximately SEK several 100000 for each semester, but may vary based on where you go, how long you’re aside, and just how of numerous children features taken out the grant you to 12 months.

Lund School keeps signed good Nordlys–Erasmus+ multilateral arrangement with a lot of of the Nordic colleges. Thus you could sign up for an enthusiastic Erasmus+ scholarship instead. The new Erasmus+ grant is somewhat bigger than the fresh new Nordlys grant. Please note that you try Sheffield financiIA payday loans not to make an application for one another an Erasmus+ and you can a beneficial Nordlys scholarship, although not.