เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Future education also needs to include the data of your own framework and you can the fresh new conditions where sexting takes place (e

Future education also needs to include the data of your own framework and you can the fresh new conditions where sexting takes place (e

Models to possess intercourse

Other standard issue is the a couple final models are the same adult parameters: Statutes to your Articles, Adult Knowledge, Adolescent Disclosure and you can Adult Handle. Parental methods, because thought from the adolescents, are essential within the framing sexting perceptions and you will behavior within the adolescence alternatively than simply a certain adult behavior. Beside discipline (we.e., Regulations into the Contents and you can Parental Control), what emerges because especially related ‘s the chances of a dialogue and you will an unbarred telecommunications ranging from college students and their mothers (we.e., Parental Studies, Adolescent Revelation) regarding daily life and you can things. It seems extremely important that mothers inform you attract for their children’s existence, providing worth so you can both the experience he has got with colleagues when you look at the brand new virtual and you may real life and this teenagers disclose information about their personal and public lifetime which have moms and dads. It’s possible you to definitely a weather described as sharing and closeness in addition to favors new settlement regarding guidelines that have college students, hence, therefore, you will definitely promote its internalization. This action is common from autonomy supporting parenting , and from formal child-rearing , where laws was talked about and you will distributed to youngsters, revitalizing the critical thought and you may troubleshooting and providing them an enthusiastic options from development. Empirical education emphasizing child-rearing appearances provides actually exhibited instant and you can long-name defensive ramifications of the fresh new specialized design having teenage creativity [43, 55].

Completion We think our research you will definitely give a theoretic legs into the implementation of intervention software on the sexting https://datingrating.net/nl/russiancupid-overzicht/ handled so you’re able to both teenagers in addition to their moms and dads

The current studies has some restrictions one to coming browse should address. Basic, this is certainly a cross-sectional investigation therefore a longitudinal design may help verifying causal links one of variables. Subsequently, while the we didn’t look at the the reasons why an effective sext try delivered neither this new receiver of one’s sexts, it is not you are able to to acknowledge between normative and you can non-normative sexting. g., close relationship, peer group, triggered by the blackmail etcetera..). By centering on the fresh new perspective, actually, it will be fascinating to advance know how the whole process of intercourse socializing additionally the masculine and you can feminine relational tasks about intimate and close relationship ong male and female kids. More over, down the road it would be interesting to investigate years differences and you can mention if there are variations in how moms and dads could possibly get influence sexting routines and thinking from very early and you will late kids.

Outside of the limits, our very own conclusions highlight the important role you to definitely mothers nonetheless play inside adolescence when you look at the creating attitudes and you will practices regarding each other girl and you will sons. As well, to the knowledge, today’s analysis ‘s the earliest that read the during the same date adult techniques away from adolescent on the internet lifestyle plus adult monitoring which includes parental methods away from adolescent daily life “off-line”.

Towards one-hand, the imaginative test of your expose analysis is to explain literary works results with the associations ranging from adolescent sexting and you may adult techniques and that resulted to feel inconsistent

Findings of one’s establish research resulted simply partially relative to the chief hypothesis. As far as women are concerned, we didn’t find a life threatening part played of the effective mediation, quality and frequency away from interaction, if you find yourself, for men, just the supply off regulations with the articles (as a practice regarding Parental Sites Maximum) resulted to become associated with the teenage sexting. Notably, the new conclusions of your own present research suggest that new techniques linked that have adult keeping track of are of the sexting perceptions and you can routines into the puberty more than those regarding teenage on the web life. We believe that the looking for will be said from the reality one to sexting is not only a personal experience introduced by teens just on line (e.g. such porno). In reality, sexting means adolescents’ personal lifestyle since it is a beneficial relational conclusion which involves at least two people. Therefore, we feel you to definitely parental manage, information about adolescents’ lifestyle and you can adolescent’s disclosure, and therefore foster father or mother-boy correspondence, gamble a crucial role to make adolescents way more privy to threats generally speaking and much more in charge in the sexting practices. This will be real for men and women kids.