เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

8 easy guidelines for relationships my personal adolescent girl

8 easy guidelines for relationships my personal adolescent girl

Cast: John Ritter (Paul Hennessy), Katey Sagal (Cate Hennessy), Kaley Cuoco (Bridget Hennessy), Amy Davidson (Kerry Hennessy), Martin Spanjers (Rory Hennessy)

Recurring Letters: Billy Aaron Brown (Kyle), Larry Miller (Tommy), Cole Williams (Anthony), Brian Web sites (Jason), Nikki Danielle Moore (Jenna Sharpe), Nicole Mansour (Rachel Sharpe), Amanda MacDonald (Danielle)

Notable Visitor Celebs: Lee Corso & Chris Fowler (Sportscasters), Terry Bradshaw (Steve “Canned Heat” Smith), Matt Funke (Travis Smith), Patrick Warburton (Nick Sharpe), Rachel Bilson (Jenny), Don Knotts (Himself/Mr. Furley), Nick Carter (Ben Hatcher), Robert Guillaume (Cody Grant), Jason Priestley (Carter Tibbits), Ed Marinaro (Byron), Tom Poston (Jake), Wendie Jo Sperber (Rachel), John Ratzenberger (Fred Doyle), Shelley Enough time (Mary Ellen Doyle), Thad Luckinbill (Donny Doyle), Cybill Shepherd (Maggie Egan Barnes)

Powering Go out: 601 Times (twenty eight attacks) / Rating: TV-PG 1.78:step 1 Anamorphic Widescreen / Dolby Electronic 5.step one (English, French) Subtitles: English for Reading Impaired; French, Foreign-language, Closed Captioned Digital video disc Release Big date: / Retail price: $ Seasons step 1 Airdates: Three unmarried-sided, dual-layered discs (DVD-9); Clear Amaray Keepcase

“8 Simple Rules having Matchmaking My personal Teenage D, and its own very first 12 months won respected evaluations (#42 throughout the Nielsens), mainly because of viewers’ attraction more John Ritter’s latest television character, his first featuring that since early ’90s sitcom “Hearts Afire.” “8 Effortless Legislation” is element of ABC’s fresh “Happier Hours”, in which for every single weeknight the brand new 8:00-9:00 p.meters. position is dedicated to friends-amicable coding. Going back 8:00 p.meters. shows such as “The newest Drew Carey Let you know”, “My wife & Kids”, and you may “America’s Funniest House Video” was registered by two newcomers: sitcom “8 Simple Laws” therefore the fact reveal “High Makeover.” The new “Pleased Hour” build failed to history long, due to the fact adopting the season noticed gritty anti-terrorist drama “Possibilities Matrix” and you will newsmagazine “Primetime” stating the original hours of specific night. However, “8 Easy Laws” had certain staying power, and you can do stick to ABC’s agenda for a few season.

The family sitcom effortlessly honored a familiar algorithm: one or two parents just try to continue their property civilized despite teenage youngsters less than their rooftop. It has been viewed on reveals such as “The new Brady Stack”, “Loved ones Connections”, “Do it yourself”, not forgetting, the fresh new ever-preferred “Complete Home.” Usually, the fresh new reveal will attempt in order to show one point out of view: “Do it yourself” centered on paterfamilias Tim Taylor, while “Malcolm around” worried about their titular child. At the beginning of the fresh new collection, “8 Simple Guidelines” took it station too, as the very first several symptoms was basically mostly about father Paul Hennessy’s (Ritter) operate to understand his teenaged children’s decisions. Usually, he’s going to break down because of his or her own flaws and you will ends up discovering a lesson in the themselves otherwise their students.

Paul’s about three people and fall into a heritage out of sitcom stereotypes

Within Paul’s side are their partner Cate (Katey Sagal), that is back once again to performs once age once the a homemaker and you will mommy. She will not usually agree with the their even more outlandish records in enabling to better discover their children, but she offers their lamentations within age group pit anywhere between father or mother and you can child. Since the “upright man” so you’re able to Paul, normally, this is to Cate to-be a more company voice out-of cause additionally the cardiovascular system of their friends. Cate is actually a far cry of Peg Bundy, therefore watching Katey Sagal because a good mother was a nice treat.

The 2 navigate to this website parents will still be truly in love, and their displays away from love are generally exposed to disgust and you will amaze of the their children

Bridget (Kaley Cuoco) is the common and you can quick-speaking oldest dy Davidson) ‘s the irritable and environmentalist middle child. As one or two siblings express a bedroom, they frequently has reached chance together as well as their father, having Kerry giving biting sarcasm and Bridget looking to chat the woman way to avoid it out of discipline. Both get good lion’s share of airtime, as they are the titular “teenage girl” exactly who Paul is wanting to safeguard. Often the safety is away from guys for example Kyle (Billy Aaron Brownish) and Jason (Brian Internet), continual male emails just who day Bridget and you can Kerry, respectively.