เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

We propose to started to great britain in to initiate a beneficial direction

We propose to started to great britain in to initiate a beneficial direction

I’m a non-EEA federal living in Iceland, and you may my personal Icelandic mother are in the uk possesses been granted pre-paid position from the European union Settlement Program

personal loans goldsboro nc

  • Because the a relative of an eu national with pre-compensated otherwise compensated position, you might be eligible to sign up for pre-paid status on-coming on Uk. The Student loans Team often eliminate you once the included in new Withdrawal Arrangement to own 3 months just after the arrival in britain (this new deadline to own signing up to the fresh new EUSS) and you can pending the outcome from a keen EUSS application made through that period (as well as any desire). The newest Student education loans Company may need the second evidence before awarding resource: proof of their reference to your family user, identity research for you along with your family member, evidence of its EUSS position, evidence of your own date out-of arrival in britain, and you may in which you’ll their certificate out of app to your EUSS or evidence of pre-paid status. You really must have lived in great britain, Gibraltar, EEA and you may Switzerland for at least the very last 3 years before the course initiate.
  • I desired one to company will take an equivalent means when awarding household percentage status where in actuality the beginner have about three years’ quarters inside great payday loans California britain, Gibraltar, EEA, Switzerland or even the British/Eu to another country territories.
  • If an individual otherwise each of your mother and father are working from the United kingdom, you are able to while doing so qualify for repair help.
  • EEA and you will Swiss customers, resident in the uk by the end of your change period to your , might be inserted in britain at any part of the upcoming by its established intimate family relations who live overseas in the the termination of the new changeover period. Offered the partnership began by ily user tries to come quickly to the uk, one to partner should be able to sign up for position under brand new EUSS.

I’m an enthusiastic EEA/Swiss national located in this new EEA or Switzerland and wish to research in the uk inside the educational season or just after. Exactly how much usually so it costs?

I am a non-EEA federal residing Iceland, and my personal Icelandic parent are employed in the united kingdom and has already been offered pre-settled reputation from the European union Payment Design

  • Since the a keen EEA/Swiss federal who is not legitimately resident in the uk ahead of the termination of this new change period for the , and never included in citizens’ liberties provisions on Detachment Arrangement, you will not be eligible for household-percentage updates otherwise beginner fund help in the The united kingdomt away from educational season and you can past.
  • You can check on the Advanced schooling Vendor you need to to analyze at the because of their movement-payment, while they place their fee price for international students.

I am a great British federal staying in the latest European union during the end of transition several months, and you may who may have continued to reside around. If i must initiate knowledge in britain in the academic year will i qualify for home commission reputation and you can availability to invest in?

I am a non-EEA national residing Iceland, and you can my personal Icelandic father or mother try employed in the uk and it has come offered pre-compensated reputation from the Eu Payment System

prosper personal loans bbb

  • Yes, United kingdom nationals in addition to their nearest and dearest residing in the brand new EEA otherwise Switzerland at the conclusion of the fresh new change months, will normally be eligible for family payment status, university fees percentage and restoration assistance from the Student education loans Team having courses undertaking on otherwise once for individuals who meet the adopting the standards:
  • your home is from the EEA otherwise Switzerland with the (otherwise features went returning to the uk after residing the fresh EEA or Switzerland); and you may
  • you’ve got stayed in this new EEA, Switzerland, the united kingdom otherwise Gibraltar for at least the final three years; and you can
  • you have got lived constantly regarding EEA, Switzerland, the uk or Gibraltar ranging from and also the start of the movement.

Almost every other EEA and you may Swiss Nationals