เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Good. The new Federal Actual Research Consortium Offer

Good. The new Federal Actual Research Consortium Offer

  • The Federal Physical Technology Consortium
  • The brand new National Black Nurses Association
  • Good Ford Foundation Pre-Doctoral Fellowship having Minority Pupils

In the event anybody can be approved so it grant, they mainly plans females and minorities. The reason for that it give should be to boost the amount of women who major into the research and you will engineering. An effective $20,one hundred thousand yearly stipend is given to help you recipients of one’s NPSC Scholar Fellowship. Another added bonus is the fact that the fellowship try alternative for approximately six ages. To get a software, see

B. Zonta Worldwide

This subject-established grant is supposed for females that searching for good d is also labeled as Zonta International’s Amelia Earhart Fellowship. On a yearly basis, 35 ladies are given $10,000 to pursue their knowledge during the aerospace technologies. Women off several regions are provided the fresh honor. New give may be used any kind of time certified school that provides a qualification from inside the aerospace research. Getting eligible for so it give, the most important thing for females getting an excellent instructional listing.

C. The latest Society of females Designers

If the a lady is signed up within a certified organization, she are permitted located this honor. The new Neighborhood of women Engineers desires give female a chance to enter the newest systems occupation job. The degree of capital that a person is going to be offered ranges regarding $1,100000 so you’re able to $20,one hundred thousand.

Provides out-of Professional Groups

An abundance of elite group organizations want to encourage ladies. This means that, they create offers to simply help ladies achieve a high knowledge. A number of the professional communities that do so it become:

A good. Brand new American Relationship off College People (AAUW)

That it professional company are particularly created to assist female employing instructional ventures. Prizes that will be financed from this organization try also known as field development provides. Anywhere from $2,one hundred thousand so you’re able to $12,one hundred thousand is going to be awarded. Fraction lady get the best chance to found so it grant. And additionally that, it’s very are not made available to ladies who is actually entering good nontraditional field of studies.

B. The latest Globally Federation of College Female

The All over the world Federation away from College People has the benefit of features to help you ladies throughout the the country. With the has, women are free to go after a diploma in almost any industry one to needed. Really the only stipulation is the fact that the people need end up in one of organization’s national federations.

Prizes was given out into the Swiss Francs. Inside the American money, the fresh quantity start around $step 3,300 so you can $6,670. Potential people can visit for additional info on the firm.

Microsoft Offers

Along with their has, the Microsoft Firm wants to draw in female to become listed on the technology profession. In order to do this, he or she is offering a good amount of topic-mainly based provides.

A beneficial. Graduate Ladies’ Scholarship System

Which prize is supposed for ladies that https://guaranteedinstallmentloans.com/payday-loans-ky/richmond/ entering its second 12 months from scholar university. It is a one-12 months grant you to goes to women who have a great educational number. The women should be attending university having computers science, math or electric technologies. If the its software is acknowledged, children usually secure an excellent $fifteen,one hundred thousand honor. At the same time, winning applicants are also offered $2,100000 while the take a trip allotment to visit a great Microsoft meeting.

To apply, candidates need certainly to complete educational transcripts, emails regarding testimonial, a cv and you will a loan application. To obtain the applying, lady can visit look.microsoft/en-us/collaboration/awards/fellows-girls.aspx#Application.

B. Blacks at Microsoft

This choice is great for Dark colored females. If they are majoring inside the technical, anyone who are off African descent can put on. But not, there are specific standards that have to be found. For instance, people need about good step 3.step three collective GPA. Along with you to definitely, they should have demostrated monetary you want. Then, a final specifications is that people must display leaders strength. Profitable people might be issued as much as $5,100000 within the financial assistance.