เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Sparx Expertise (“Sparx”) makes the advice on this web site (“Site”) at the mercy of next Terms of service (“Terms”)

Sparx Expertise (“Sparx”) makes the advice on this web site (“Site”) at the mercy of next Terms of service (“Terms”)

Terms of service

By accessing the website you’re agreeing on Terms and conditions set away lower than; otherwise commit to a few of these Terminology, avoid using the website. Sparx supplies the legal right to changes any of them Terms and conditions at any time without warning. Sparx reserves the right to search people courtroom streams offered by the legislation for the solution of them Terms. One legal rights perhaps not expressly provided here was booked by the Sparx. Such Terms and conditions depict the latest information relating to the accessibility this Webpages and you can override people previous, conflicting otherwise most interaction.

Copyright laws

The materials on this website is proprietary and you will covered by the fresh Copyright laws Act 1968 (or any other appropriate guidelines across the globe). But because the if not said because of the Sparx, no section of this site may be distributed or reproduced by the people function, in virtually any out of, without Sparx’s previous authored permission.

Except in which if not said, the latest items in the site are Copyright laws © 2000-2022, Po Package a dozen, Creswick, VIC 3363 Australia. Every legal rights set aside.

Use of App

The program and you may associated documentation available for down load from this Webpages are the copyrighted really works of Sparx and you can/otherwise third parties. The aid of the application is actually governed of the regards to the finish-user permit agreement that comes towards app. The software is created readily available for install exclusively for usage from the end-users depending on the avoid-member permit arrangement. You would not be able to play with, down load or arranged one software if you don’t commit to the new words of one’s end-affiliate permit agreement.

In zero event will Sparx getting liable for people special, secondary or consequential destroy otherwise people injuries whatsoever as a consequence of losings helpful, study otherwise winnings, whether or not during the a task of price, otherwise carelessness, developing of or perhaps in exposure to the use otherwise performance from application, records, specifications from or inability to include attributes, otherwise pointers provided by the assistance.

The means to access Web site Product and you can Suggestions

But because the or even indicated on this website, it’s also possible to glance at, print, duplicate and you may distributed records (although not software) depending on the adopting the fine print. (1) which have needed past written permission out of Sparx, (2) people content of the documents otherwise bit need certainly to include most of the copyright and you will proprietary sees off Sparx, (3) the files commonly altered or modified at all, (4) the new data files given more than don’t are the design or style of the Web site. Components of this site try included in exchange dress or any other guidelines and will never be copied entirely or even in part, (5) the latest data specified over do not become logos, graphics, audio otherwise pictures on this web site.

Representative Account

In the event that Sparx requires that open a merchant account, you commit to provide exact, most recent and complete suggestions in the membership setting. You will have to favor a code and you may username. You’re accountable for all situations you to definitely exist lower than your bank account.

No Illegal otherwise Blocked Use

Since the a disorder of your access to this site and also the properties it offers, you will not make use of the features for purpose that is illegal or banned of the this type of terms and conditions, requirements, and you may observes. Your age, eliminate, overload, or influence one Sparx machine, otherwise restrict any party’s play with and you may pleasure of properties. You will possibly not you will need to obtain not authorized usage of any services, other levels, computers, or networking sites linked to one Sparx servers or even to any one of the support due to hacking, password exploration or other setting maybe not intentionally made available to your.

User Community forums

You invest in utilize the Representative Forum (“Forum”) simply to article, send and receive texts and you may issue that is suitable and you will correct. Your agree, via your use of the Discussion board, that you won’t article people issue that is false, defamatory, wrong, abusive, down and dirty, hateful, bothering, obscene, profane, intimately established, harmful, invasive off a person’s privacy, or else when you look at the admission of any legislation. Lawsuits are drawn facing your for a violation regarding one legislation. You also concur never to article any proprietary topic until the newest copyright are owned by your or if you enjoys consent on proprietor of your own copyrighted issue; additionally you consent to not secure otherwise gather information about anybody else, also email addresses, otherwise carry out a bogus term for the purpose of misleading anyone else. Spam, ton, ads, strings letters, pyramid schemes, and you may solicitations also are improper to your Forum.

Note that it is impossible to possess Sparx to confirm the validity out-of postings for the Message board. Please remember one Sparx cannot actively display screen the latest printed texts which is maybe not responsible for their blogs. Sparx don’t warrant the accuracy, completeness or convenience of any information demonstrated. The latest messages show new views of your publisher, never the latest views of Forum. Anyone who feels one a released message was objectionable try encouraged so you can alert a professional of the Discussion board quickly. Sparx has the directly to treat objectionable blogs, in this a reasonable time physical stature, if it’s concluded that removal becomes necessary. This really is a hands-on procedure, not, so please understand that Sparx is almost certainly not in a position to cure otherwise modify sorts of texts instantly. This coverage applies to representative reputation recommendations too. Sparx supplies the ability to terminate your own accessibility the fresh Message board at any time, with no warning, for any reason.

Sparx supplies the ability to reveal people advice deemed just like the called for of the Sparx to meet up or follow one relevant rules, regulation, legal processes otherwise governmental consult, or perhaps to change, refuse to post, or even remove people information or product, entirely otherwise area, in Sparx’s only discretion. Always use alerting whenever offering private identifiable pointers. Sparx cannot control otherwise endorse the content, texts, or any other pointers based in the Forum, thus Sparx disclaims people accountability regarding new Discussion board and measures as a result of the involvement from the Message board. Professionals and computers don’t fundamentally reflect the brand new views out of Sparx.

Registered users

New users Need a licenses in order to supply the fresh Registered users section of the Website. You are necessary to render a person title and password. You ought to bring appropriate and you may current recommendations.

Backlinks to many other Websites

The links on this web site will let you log off Sparx’s Website. These types of additional websites aren’t beneath the power over Sparx and are offered when you look at the good-faith. Sparx is not responsible for nor does it always endorse or condone the items in these sites.

Trademarks

Sparx and also the names off Sparx’s facts referenced during the Site are trademarks or joined trademarks of Sparx Systems Pty Ltd. Most other tool and organization brands mentioned in this Web site may be trademarks of their respective customers.