เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

5.step 3. Growth of Controllers Playing with Electronic Processors and you can Specific Circuits

5.step 3. Growth of Controllers Playing with Electronic Processors and you can Specific Circuits

5.dos. Open-Cycle Creating

The rear-EMF detection measures can not be applied really when the engine is at a good standstill otherwise reduced rate, since the straight back-EMF is actually zero. https://www.datingranking.net/nl/our-teen-network-overzicht/ An opening processes must start brand new system off standstill . The fresh new discover-loop starting is performed by providing a rotating stator occupation and therefore develops gradually inside the magnitude and you will/otherwise frequency. Once the rotor community actually starts to end up being keen on the stator occupation adequate to overcome rubbing and you will inertia, the latest rotor actually starts to turn and the motor acts as a good permanent magnet parallel servers with the disadvantage that very first rotor way guidelines is not foreseeable. If the stator profession gets only strong enough, this new rotor you are going to move around in often recommendations. If your speed of the stator profession was slow adequate and you can force torque recommended does not exceed brand new eliminate-aside torque the brand new motor will perform synchronously on the wished advice . The change more off unlock-circle so you’re able to sensorless system is produced whenever sufficient straight back-EMF is done, so the sensorless method is always to start creating the fresh new altering instants of all the transistors .

Bringing this into consideration, the method starts by exciting several random phases for a preset date (particularly, 0.5 s). At the conclusion of the fresh new predetermined go out, brand new open-loop commutation going forward the altering trend from the 120° is performed, after which, new polarity of system line current try changed. Next, the fresh new rotor converts on the advice comparable to the newest exited levels as it is revealed within the Profile 21a . 2nd, the latest commutation laws you to escalates the altering development of the 120° is provided, because the Shape 21b ways, additionally the open-cycle commutation is instantly transformed for the sensorless drive. Following second commutation the career sensorless drive are achieved ( Profile 21c ), additionally the system line newest suggests that satisfactory sensorless commutations is performed of the updates-finding approach .

This technique is simple nevertheless reliability is influenced by the weight and it can result in temporarily opposite rotation of the rotor inside begin-right up. This isn’t enjoy in a number of applications , for example disk pushes, which purely require unidirectional activity. But not, it could be sufficient in other people for example pump and enthusiast drives. Several other state exists if for example the stator job was spinning within also high a speed when the rotor job picks up. This leads to brand new rotor so you can oscillate, and this necessitates the stator occupation to reduce inside frequency so that starting.

New stator metal of your own BLDC engine has actually low-linear magnetized saturation trait, the cause for deciding the original status of the rotor. To overcome the brand new disadvantages in the list above, the latest rotor standing detecting and you may speed up measures based on saturation effectation of brand new stator iron applies , including the short pulse feeling technique. That it system goes in a current heartbeat train including the new consecutive quick and a lot of time pulses generate positive torque to help you speed up this new system, therefore does not provide one contrary rotation and you can oscillations during the the start-upwards processes . The newest reaction speed of your stator most recent , and also the effect peak value of the present day of your stator wandering are often used to place the fresh rotor status [80,81].

The development and you can implementation of different manage suggestions for BLDC automobiles is possible by using commercial processors and particular circuits. A few of the most preferred consumer electronics used on straight back-EMF sensing process try told me compliment of some other implementation activities and you will instances.

5.step three.1. Digital Rule Processors (DSP)

Recently, the latest microprocessor technology shows unbelievable developments in addition to functioning rates regarding DSPs features acquired shorter and you can fasterplicated manage formulas are now able to easily be followed in a beneficial DSP with high testing and you can computation volume. At exactly the same time, maximised performance off BLDC host push can not be achieved having a beneficial manage strategy according to the rotor status extracted from a situation sensor such as for instance encoders otherwise Hall sensors, which are insensitive to factor variation . The combination out of cutting-edge DSP technical and you may advanced level control commonly yield a much better sensorless BLDC drive that highest show than also old-fashioned engine drives having position Hallway sensors soon. In position or rates sensorless control of drives the target is actually to cease brand new sensors because of the effective DSP mainly based formula with the server terminal current and current signals .