เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Go after Expert Perception, Remarks, and you may Intelligence Into

Go after Expert Perception, Remarks, and you may Intelligence Into

[Audio] Why Costs Advancement is not Far Unique of the latest Billable Hours

covid relief loans personal

Pay attention and you can go after Elevate.Together.Podcast in the Fruit Podcasts – Sticher – Spotify – A rush to your Bottom Introducing an expert series podcast featuring… more

[Video] Daily Compliance Reports – – The fresh Happier Valentine Model

In the present edition out-of Each and every day Conformity Reports: 1. Money Currency Money in the Credit Suisse. (FT) 2. A whole lot more dilemmas to own Credit Suisse in the usa. (Reuters) step 3. Roger Ng trial to start. (NYT) 4. Corruption, just towards the mainland. (Honolulu… a whole lot more

[Video] Reports + Opinions + So you can Do’s | Manhood Nenno, Younger Conaway

personal loans for bad credit in nc

Are you aware that one in four Us citizens is coping with a global handicap? Whether it’s loss of sight, reading impairment, real, intellectual otherwise, 25% of your populace should determine performs arounds getting each and every day lifetime that… way more

[Video] Week-end Book Comment – An informed Book to possess Ethical Frontrunners, Region II Edition

The present event was driven of the Notre Dame Deloitte Cardio to possess Moral Management and its particular Professors Fellows, exactly who has just come up with their annual range of Top Guides for Ethical Frontrunners. On it, they share courses had written from inside the… more

[Audio] Episode 224 — 2022 Ethics and Conformity Program Forecasts

Stability and you may conformity professionals trust their goal if they failed to, they will not be around. E&C advantages rely on the power of self-confident thinking, ethical make, along with the overall ability out of an organization… far more

[Video] Popcorn and you will Conformity – MCU Series – The fresh Avengers

A couple over MCU admirers, Tom Fox, founder of one’s Compliance Podcast System, and you may Megan Dougherty, co-maker of 1 Stone Innovative, be a part of a love https://badcreditloanshelp.net/payday-loans-ne/ of everything in the brand new Ponder Cinematic Universe by the re-enjoying for each motion picture and then… much more

[Video] Every single day Conformity Information – – The newest Corruption or Bad Red grapes Version

In the present edition regarding Everyday Compliance News: step one. Corruption at the Olympics or maybe just bitter red grapes? (bing development) 2. Rio Tinto Couch to review Ceo. (Reuters) step 3. Shareholder sounds you will definitely develop higher below so it SEC. (WSJ) cuatro. Wells… a whole lot more

SEC Cybersecurity Statutes Address Funding Advisors and you will Investment People

Into , brand new U.S. Ties and you can Replace Percentage (SEC) recommended a deal of the latest guidelines and you will amendments to compliment cybersecurity preparedness and you may boost cyber resilience away from investment advisors and you will investment companies… more

Webpages the means to access factors having private organizations regarding degree

The newest COVID-19 pandemic substantially enhanced the use of the online and digital systems because of the organizations from higher education. If you find yourself bringing online blogs have high potential to increase the ways one organizations talk to… alot more

Congress Tickets this new Ending Pressed Arbitration out-of Intimate Physical violence and Sexual Harassment Act

For the Thursday, , the brand new U.S. Senate passed an expenses who does ban organizations out-of compelling so you can arbitration cases where you’ll find accusations out-of sexual physical violence otherwise sexual harassment, also in which a worker enjoys signed an… far more

Benefits associated with and greatest Strategies getting Securing Phony Cleverness and Server Understanding Developments while the Trading Treasures

We above mentioned and therefore servings regarding a phony cleverness/machine-training (AI/ML) program are going to be complex. Not as much as exactly what items, however, could it possibly be better to keep at least part of the program a swap magic? And what… a whole lot more

FCC Needs Ringless Voicemails having Robocalling Administration

The fresh new Federal Communications Payment (FCC) is considering beginning various other side for the robocalling enforcement because of the claiming ringless voicemails subject to individual concur or other conditions beneath the Telephone User Cover… alot more

New york city to require Companies to help you List Income Ranges in the Occupations Postings

New york city took the next phase to grow the spend transparency laws and regulations. Active , work posts need through the minimal and limit paycheck given getting one condition discover within New york. It amendment with the The fresh new… more