เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

If you were to think that the account or info is no longer safe, excite alert all of us immediately right here

If you were to think that the account or info is no longer safe, excite alert all of us immediately right here

We possibly may suspend their the means to access every or area of the services with no warning if we think otherwise position any infraction off security.

I keep personal information merely so long as we are in need of it having genuine business purposes (as defined when you look at the Point 5) and also as allowed because of the applicable legislation.

Used, i remove or anonymize your details up on deletion of your account, unless:

  1. we need to ensure that is stays in order to adhere to appropriate rules;
  2. we have to ensure that it stays so you can research our conformity that have appropriate law;
  3. discover a fantastic issue, allege otherwise disagreement demanding me to contain the related guidance up until it is fixed; otherwise
  4. all the info have to be kept for our genuine team hobbies, such ripoff avoidance and you may increasing users’ security and safety. For example, guidance may prefer to feel left to eliminate a person who are banned to possess hazardous behavior or defense occurrences regarding beginning an excellent this new membership.

If you suspect one to a person was under the chronilogical age of 18, please make use of the reporting apparatus available through the services

Remember that even when the options are designed to do data deletion process according to the a lot more than assistance, we cannot guarantee that most studies could be erased in this an effective particular schedule because of technology limits.

Our characteristics try limited by users that are 18 many years of many years or older. We do not enable users in chronilogical age of 18 toward our platform and in addition we don’t consciously gather information that is personal off individuals beneath the age of 18.

Once the our company is constantly looking the fresh and you will creative an easy way to assist you generate significant connectivity, that it policy get change over day. We shall inform you before every procedure change begin working thus that you have time for you opinion the alterations https://www.besthookupwebsites.org/escort/montgomery/.

We try are clear in the way i procedure the analysis. Once the we fool around with some of the exact same on the internet functions you do, we realize you to definitely lack of guidance and you will excessively difficult code are items in the confidentiality regulations. I use the real contrary means: you will find composed our very own Privacy and you may relevant documents within the simple vocabulary. We really want you to read the policies and you can know our very own confidentiality techniques!

The key reason i make use of your information is to deliver and you may increase our very own functions. On the other hand, we make use of information maintain your as well as to help you provide you with advertising which is often interesting for you. Keep reading having an even more in depth explanation of the numerous explanations i use your information, as well as standard instances.

We would along with display information having partners just who spread and let all of us in ads all of our functions. Including, we could possibly share limited information regarding you for the hashed, non-people viewable setting to help you advertising couples.

Sharing of data laid out in Point six either involves mix-border data transfers, for example to your U . s . and other jurisdictions. For instance, where in actuality the service makes it possible for pages getting found in the European Monetary City (“EEA”), its information that is personal are moved to nations away from EEA. We fool around with practical package clauses authorized by the Eu Fee otherwise almost every other appropriate safeguard to allow study transmits about EEA in order to different countries. Simple contractual conditions is actually requirements anywhere between enterprises going private information, joining these to protect the brand new confidentiality and you may coverage of your own investigation.

We regularly display screen our very own solutions getting you can easily weaknesses and symptoms and you may frequently opinion all of our suggestions collection, sites and you may processing methods so you can inform the actual, technical and you can business security features.

  • Uninstall. You can stop all information collection by an app by uninstalling it using the standard uninstall process for your device. Remember that uninstalling an app does NOT close your account. To close your account, please use the corresponding functionality on the service