เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Polyamorous relationship are a whole lot more obvious on mass media because identity “polyamory” are coined during the early 1990s

Polyamorous relationship are a whole lot more obvious on mass media because identity “polyamory” are coined during the early 1990s

The usage the expression presented significantly more obvious development versus almost every other terms and conditions outlining types of consensual low-monogamy (CNM), like swinging. This reveals growing societal good sense regarding the polyamory versus most other types of CNM (Cardoso, 2010, 2020; Moors, 2017). S. can be found in an intimately non-personal dating at some point in its lifestyle, with no relationship with race, socioeconomic updates otherwise education, and you will positive connectivity which have becoming men and with bisexuality otherwise homosexuality (Haupert ainsi que al., 2017). A recent study mentioned the latest incidence from polyamory regarding U.S. and you may estimated a spot prevalence out-of 0.6–5% and you can a lives frequency out-of dos–23% (Rubel & Burleigh, 2020).

Intimately non-monogamous dating was seemingly prominent, which includes study positing that over 21% of singles in the You

The word “polyamory” was made in two distinct contexts (Cardoso, 2010) in this a two-12 months interval. It had been basic utilized by Morning-glory Zell-Ravenheart in a great 1990 publication of one’s neo-pagan Church of all of the Globes, determined of the science fiction book Complete stranger in the a mysterious Residential property by Robert A. Heinlein. The next context is related to Jennifer Wesp mature quality singles daten, who was simply trying to find a term that’ll serve as a beneficial synonym to possess “non-monogamy” and you can ended up naming their subscriber list “alt. polyamory” when you look at the 1992 (Cardoso, 2010). Ever since then, numerous meanings were recommended and argued. Centered on Klesse (2006), “polyamory was a contested label,” resisting clear significance being contended and expected because the inception from the numerous some body and you can organizations, with different objectives. A number of the chief aspects of which contestation must do towards role regarding sex inside CNM (Klesse, 2005), be it necessarily politically engaged (Wilkinson, 2010), and you can in the event it is interest more about individuals or groups (Cardoso, 2015).

Many significance utilized in academia are derived from well-known courses into the polyamory and you may low-monogamy and you can prominent mailing lists and you will articles one to helped produce the label and you may bequeath its play with. The fresh new derivations have been an attempt to fall into line those significance towards the feedback and experiences of those within these communities, and so allowing people meanings to higher mirror its existed feel (Ritchie & Barker, 2006). Other supplies become glossaries and dictionaries, whose records was inhabited by the activists including the aforementioned Morning-glory Zell-Ravenheart. The brand new sourcing regarding significance when you look at the academia is visible, as an instance, into the Barker (2005, p. 75), in which polyamory is actually identified as a “matchmaking direction” predicated on a collection of viewpoints according to which it try you can and you may acceptable so you’re able to “like we also to take care of multiple sexual and you can intimate matchmaking”; then examples derive from well-known guides like the Ethical Whore (Easton & Liszt, 1997) and you will Polyamory: The latest Like As opposed to Restrictions (Anapol, 1997). This pattern will follow browse towards other identities whose lead naming does not historically come from pathological events, even though they is surrounded by attempts during the pathologization (elizabeth.g., asexuality; Alcaire, 2015).

Research with the frequency from polyamorous relationships is actually scarce; currently, there are quotes with the incidence from specific forms of non-monogamy around the globe or even in brand of countries, but little tangible studies

Rubel and you will Burleigh (2020) used informative and you may official popular drive source in order to classify different factors off polyamory. In doing this, it indexed why these supplies primarily work on polyamory due to the fact (1) a conviction otherwise preference, (2) a romance reputation, or (3) a romance arrangement, with some together with love and you can longevity as the mandatory elements. The latest experts after that written a survey disseminated thanks to Amazon’s Mechanical Turk one mentioned new frequency off polyamory when defined as one of the fresh new abovementioned around three groups and you can a new classification it entitled “title.” Participants was in fact requested to help you determine polyamory, in addition to their solutions was split up into very first meanings (“when they stated numerous partners […] or mentioned staying in love having several people, and in case it did not mean that they always on it , p. 18]) and full meanings (when there clearly was specific regard to consent). The outcomes of study confirm you to definitely, as stated significantly more than, definitions are key getting research, incidence data alter most with respect to the definition utilized, and easier significance away from polyamory (i.e., those people that don’t were consent) was prevalent. not, these categories was indeed derived using a high-down means, and that i seek to fit from the not deploying an a priori definition of polyamory. We believe the means matches present degree and you will definitions by the permitting a wide knowledge of polyamory, one that is less limited by theoretic otherwise educational preconceptions.