เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

#dos – LiveAgent – A knowledgeable to possess 24/7 Troubleshooting

#dos – LiveAgent – A knowledgeable to possess 24/7 Troubleshooting

This will be just the thing for anybody who doesn’t want to use upwards tips otherwise revenue to decide when the a chatbot is great getting their organization.

You can attempt it out, mess around in it, and see in the event it is practical for your business no exposure.

You continue to score all you need, plus a custom made alive talk widget for your website, targeted invited texts, customers routing statutes, and you can established-in the conference arranging.

HubSpot Live Chat brings all you need from a live speak services and offer their chatbot a highly professional research while the everyone interact with the site.

You could control established pointers you’ve got regarding the recite folks to tailor its live cam experience by integrating with your CRM otherwise having fun with HubSpot’s established-when you look at the CRM services.

You additionally score everything you need to manage your cam inbox effortlessly. Most of the chats is actually stored in a universal inbox which have increased analysis, so most of the representative knows everything they have to know in just a few seconds.

You should use stored discussions to own degree intentions, to track down most other staff aboard in the event the exact same individual has reached away once more, and make a record of your team’s connections having persisted upgrade. However the best part is that there real local hookup sites are not any constraints in order to the amount of talks you can have towards the HubSpot’s totally free bundle.

Plus, you can drag-and-shed their alive chat widget in a matter of moments having zero programming or development knowledge. From the appearance and feel so you can the way it acts, you’re in done handle.

  • Follow up which have men and women
  • Take notes about their conversations
  • Make calls
  • Change talks to the work
  • Immediately manage service tickets

HubSpot’s chat system can also be drastically improve your production and invitees feel straight away. No more modifying back and forth between numerous tabs trying to help you current email address, telephone call, and you can speak to individuals.

Ideal twenty-four/eight Troubleshooting

LiveAgent is the full-service helpdesk product with oriented-when you look at the ticketing, query management featuresa lightening-prompt chat widget, and you can an alive speak assistance system incorporated into you to definitely program. On a tight budget? Nothing wrong. LiveAgent has the benefit of a thorough free forever bundle having paid agreements doing at only $15.

LiveAgent is a nearly all-in-you to definitely customer care service that includes a comprehensive live speak widget. The new widget works give-in-hand with the service documentation to send unmatched 24/7 customer service hands free.

Labeled once the “the quickest alive chat in the industry,” it transforms the alive cam channel on an around-the-clock support center that will not you would like holidays, vacation, otherwise overtime pay.

LiveAgent

Automation is at new core out-of LiveAgent’s talk software, providing you with 1000s of an easy way to introduce cam routing into correct reps, answer prominent questions, portion your audience, make customized chat streams, and you may strongly recommend relevant support blogs all the when you are giving their agencies much more time for you work at larger problems that indeed need to have the human reach.

The brand new widget is actually extremely customizable, enabling you to prefer the colors, lay a personalized invited content, perform customized legislation, tune pages while they look your internet site, and initiate talks at correct time.

LiveAgent’s live chat abilities even includes very first clips talk so people or guides having complex issues normally share their windows, speak deal with-to-deal with, and then have personalized aid in a manner in which helps to make the extremely experience with the state.

You may also come across a real time text message examine given that users was entering which means your representatives can proactively try to pick a remedy before person on the other side avoid ever before strikes upload.

But the best part is that it is fully included having LiveAgent’s ticketing and you may customer support service. Zero integrations, APIs, or builders necessary. Everything’s one hundred% plug-and-gamble installed and operating out of the package, taking less than one minute to install the new real time talk widget in your web site.