เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Well I was delivering characters regarding

Well I was delivering characters regarding

Avoid Ferratum

I feel ferratum possess looked after my personal situation to own reckless financing terrible and cannot know how this company has been trade. Got out 1 payday loans at my very insecure day as i expected currency lent me everything i expected. Asked for Payslips and didnt would people cost inspections in advance of lending. He is among the many pay day loan companies to help you pray and you will mine anyone.

Seriously disgraceful business!,

Positively disgraceful company!,I experienced used her or him a couple of times in earlier times, and you will paid off promptly on each occasion!I’d declined and named them to inquire as to why?Is told they’d started having technology dilemmas once the history December, and should is once more within the seven days!In my opinion I will suggest he or she is having financial hardships!End this tricky providers without exceptions!

We submitted a value grievance…

We submitted an affordability grievance more a week ago. More five days when was We likely to discovered an upgrade?

Lend to someone

An excellent providers lends if you ask me and that i do not works didnt inquire to have wage glides either reckless financial together with others

I have tried personally Ferratum for at least a dozen…

I have tried personally Ferratum for at least 1 year, maybe 2 years. We have constantly repaid promptly or very early. You will find not ever been later otherwise skipped a payment. I became refused after and that i called the customer service in order to query it once i is actually however disappointed and you will are advised I must sign up for a plus financing. We applied for new also financing and you can is approved. No matter if I didn’t need ?300. We reduced so it straight back punctually. Given that I need a loan just before Xmas We have become refused! How it happened so you can consumer support? This company has no one consumer loyalty. My personal credit file provides increased since i basic got away a mortgage with this company. And so i are unable to understand this I have already been refused. Extremely hard. I am able to prevent them in future.

I title express Harrisburg have made a grumble in the…

I have generated a grumble regarding the irresponsible credit. And you will do you know what? My financing records has actually vanished from webpage. Fascinating. A good I’ve all of the characters from them.

Hi Eve. If you’re unable to get the important information inside my Membership, delight current email address in order to demand an entire summary statement.

Declined Claim

We set a claim into the which financial to own a string off 17 money in a row which have attention more than ?1,2 hundred. The new chain is unbroken I experienced multiple pay day loan along with other loan providers at the same time. I provided proof of that it thanks to one another my credit history and you can bank statements but still they would not category this since reckless financing. It made an effort to buy myself regarding having motion of goodwill and that seems to be here reaction to these types of problems. Thus instance is by using the newest FOS really worst support service in the event that he has done nothing wrong as to the reasons this new gesture out-of goodwill promote regarding ?500, We fully anticipate this new FOS so you can support so it ailment. My case has no already been found of the FOS We manage see you send my personal document around the on them just as you are able to.

My personal circumstances is becoming toward FOS however, might have been then put off t the firm claiming my personal very first dos fund where off good drawdown studio. If this was not possible my personal money where possibly micro fund and you may instalment finance these companies try it’s good disgrace with the decelerate approaches to grievances. My adjudicator currently said it will also and you can maintain but now needs to be moved to various other group. I have chased Ferratum about my initially 2 finance each other from the phone and you will email address and had zero reaction at all mad at this incredible support service !!

The fresh new FOS provides examined my personal case and also kept financing 4-19 he has got provided Ferratum up until to react We completely assume him or her to not buy into the choice and that it keeps to check out the next stage.

Hi Steven. Their statements concerning your case was in fact listed and we will handle FOS with regards to your grievance timely if it comes.