เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Hollywood areas the new mental property off other people, so we inquire our Users to complete an identical

Hollywood areas the new mental property off other people, so we inquire our Users to complete an identical

If you were to think that the performs has been copied during the a good manner in which comprises copyright laws infringement, delight offer Hollywood’s Copyright Agent next guidance: (i) an electronic or bodily signature of the person authorized to do something on behalf of the owner of new copyright laws appeal; (ii) an explanation of your copyrighted functions which you claim might have been infringed; (iii) a conclusion of where in actuality the thing that you claim is infringing is toward Movie industry Site; (iv) your own address, contact number, and you will email; (v) a statement on your part that you have a good faith belief the debated use is not approved by the copyright holder, the agent, and/or rules; (vi) a statement by you, made around punishment out of perjury, that the above guidance on the Observe is perfect which you’re copyright manager or registered to do something into copyright owner’s behalf. Hollywood’s Copyright laws Broker to own DMCA announcements (particularly demands getting takedown off infringing materials) are going to be reached as follows:

Users could possibly get thanks to hypertext or other desktop hyperlinks gain access to other sites on the internet which are not less than Hollywood’s control. In the event that you, thru a link contains herein, look at posts that’s not available with Movie industry, you do thus at the own risk. The content that your hook will not have already been install, checked for precision, or otherwise reviewed by the Hollywood. These types of 3rd party websites commonly, and you accept one to Movie industry is not responsible for the accuracy, copyright laws conformity, legality, decency, or other facet of the content of such internet sites, nor for damage or loss considering any waits, defects or omissions which can exists in the services, recommendations and other blogs provided this kind of site, whether genuine, alleged, consequential or punitive. The newest inclusion of such a link doesn’t mean approval off the site because of the Hollywood.

People feedback, suggestions, comments, characteristics, offers, and other advice or stuff conveyed or made available by 3rd events, along with recommendations business, are the ones of the particular writer(s) otherwise dealer(s) and never regarding Movie industry

A fraction of Hollywood’s posts is supplied of the businesses. Movie industry none endorses neither is responsible for the precision away from reliability of any advice, advice or declaration generated to your Hollywood by the some one except that an licensed staff member representative out of Movie industry while you are pretending in his or her certified capability.

The web sites get lavalife have advice otherwise thing you to some individuals could possibly get see poor otherwise unpleasant

Your concur that the use of the provider is at the only risk and you can know your Movie industry Site and some thing consisted of therein or available by way of, also, however simply for, information, guidance, application, circumstances, blogs, functions, goods or ads (the brand new “Items”) are supplied “as is” and you can “as available” for your use, which Hollywood makes no warranty of any kind, share otherwise designed, as to the Facts, in addition to, but not limited by, created guarantees out of merchantability, noninfringement, label or exercise to have a specific mission otherwise use. Movie industry, the help of its associates, subsidiaries, and you may licensors do not guarantee the Hollywood Web site was perfect, reliable or right; this particular Hollywood Website is offered at people brand of day otherwise place; one to one defects or errors might be remedied; otherwise that the Movie industry Webpages is free of charge away from worms, worms or “Virus Horses” and other harmful areas and generally are not liable, as you or severally, your ruin it is possible to sustain down to people like malicious enjoys. As the specific jurisdictions don’t allow the exception to this rule off particular guarantees, these types of exclusions may not apply to your.