เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The knowledge gathered because of the providers and you will regulators companies is going to be piled that have sensitive guidance

The knowledge gathered because of the providers and you will regulators companies is going to be piled that have sensitive guidance

Studies Prices: Data Confidentiality and you may Defense

For example, it does contain truly recognizable suggestions, business secrets, plus. Whenever you are talking about highly sensitive and painful suggestions, enhanced confidentiality and you can coverage is crucial to making certain conformity. Here is what the pros have said on investigation confidentiality and safeguards:

26. “Everything we would on digital world-out-of surfing the net in order to sending a message in order to conducting a great credit card deal so you’re able to, yes, and also make a phone call- creates a document path . Assuming you to definitely path can be obtained, chances are high someone is using it-otherwise will be soon enough.” – Douglas Rushkoff , writer of “Tossing Rocks in the Google Shuttle.”

27. “Better getting despised having too-anxious apprehensions than just wrecked from the too pretty sure defense .” – Edmund Burke , Uk philosopher and statesman.

twenty-eight. “You happily render Facebook terabytes regarding arranged study about you , quite happy with the fresh new implicit tradeoff you to Facebook is going to bring your a social-service which makes yourself finest.” – John Battelle , creator, Wired mag .

31. “In (the) electronic point in time, privacy have to be a top priority . Could it be only myself, or perhaps is wonders blanket surveillance obscenely over the top?” – Al Gore, former vice president of your United states.

31. “It’s so inexpensive to shop escort girls in Killeen all of the studies. It’s cheaper to save they than to remove they. And therefore form individuals will transform their choices as they learn one thing it is said on line may be used facing him or her in the upcoming.”- Mikko Hypponen , safeguards and you may confidentiality pro.

30. “You are aware anything is wrong when the authorities announces beginning some one else’s mail was a felony, but your sites hobby are reasonable video game to own data get together .” – E.An effective. Bucchianeri , creator.

thirty two. “The expense of independence try eternal vigilance. Don’t store way too many investigation, keep in mind what’s going on, plus don’t grab a lot of threats .” – Chris Bell , former You.S. congressman.

Study Prices: The continuing future of Studies

Since technical evolves and you will gets cheaper, all aspects of one’s personal and you may lives that are professional find a way in order to become analysis-motivated. It’s currently altered ways extremely businesses and you will governing bodies consider and operate. The next quotes echo exactly what the masters have said in regards to the future of huge analysis:

33. “I keep saying the naughty employment in the next ten ages would be statisticians, and you will I am not joking .”- Hal Varian , master economist, Google.

34. “Large investigation usually change the requirement for 80% of all of the doctors .” – Vinod Khosla , co-originator away from Sunrays Microsystems and you may originator from Khosla Solutions.

35. “You will find a digital revolution going on both in and you may off authorities in favor of open-acquired research, invention, and you will cooperation.”- Kathleen Sebelius , former U.S. assistant from health insurance and people qualities.

thirty six. “ Autodidacts -the new notice-taught, un-credentialed, data-intimate individuals-may come to play a serious role in several organizations’ research technology efforts.” – Neil Raden , founder and principal specialist, Hired Minds Search.

37. “We would like to instruct the young, in addition to professionals, how-to run experiments, how-to glance at research, and how to make use of these devices while making most useful choices .”- Dan Ariely , professor out-of mindset and you can behavioral business economics at Duke College and a great beginning member of the heart to possess Advanced Hindsight.

38. “All organization enjoys large data within its coming, each providers at some point get in the information business .” – Thomas H. Davenport , Western educational and you can copywriter specializing in analytics, team processes development, and training administration.

39. “Huge investigation have a tendency to enchantment brand new loss of buyers segmentation and you will force the latest advertiser to learn for every buyers just like the a single in this 18 days or risk that was left from the dirt .” – Virginia Yards. (Ginni) Rometty , president, chairman and you will President IBM.