เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

You can easily Explanations towards the Weakened Connectivity Ranging from Impulsivity, Compulsivity, and you can Tricky Pornography Have fun with

You can easily Explanations towards the Weakened Connectivity Ranging from Impulsivity, Compulsivity, and you can Tricky Pornography Have fun with

But not, contrasting off hypersexual and nonhypersexual folks have maybe not shown uniform overall performance (Miner mais aussi al

Impulsivity and you will https://www.datingrating.net/local-hookup/kamloops/ compulsivity are among the oftentimes checked out identity-relevant products when it comes to tricky habits with addictive potential (elizabeth.grams., Billieux et al., 2008 ; Davis & Carter, 2009 ; ; Leeman & Potenza, 2012 ; Mottram & Fleming, 2009 ). That it short body of performs profile apparently small perception versions and you can contradictory results. Although not, no prior investigation compared to that you’ve got ever in addition examined the latest relationships away from impulsivity and you may compulsivity that have hypersexuality and you will difficult porno use.

In the case of hypersexuality, research has shown you to definitely impulsivity are weakly or sparingly in the hypersexual behavior, goals, and you can urges (Pachankis et al., 2014 ; Reid ainsi que al., 2014 ; Walton ainsi que al., 2017 ). , 2016 ; Mulhauser ainsi que al., 2014 ). The outcome of the establish investigation corroborate the fresh new conclusions off Pachankis ainsi que al. ( 2014 ) and you can Reid mais aussi al. ( 2014 ) because connections anywhere between impulsivity and hypersexuality is positive and you can average, indicating one impulsivity ent and you will restoration away from hypersexuality.

Away from compulsivity, contacts ranging from porn use and intimate compulsivity was indeed significantly more commonly examined than others ranging from porn explore and you will general compulsivity. Of course, whenever intimate compulsivity try assessed when considering pornography viewing (e.g., Grubbs, Exline ainsi que al., 2015 ; Twohig et al., 2009 ; Wetterneck ainsi que al., 2012 ), brand new connection was average and self-confident. Numerous you’ll aspects of this relationship was in fact advised. Earliest, context-particular compulsivity is generally expected to be more strongly related problematic porno have fun with than context-100 % free (we.elizabeth., general) compulsivity. Second, hypersexuality by definition ). However, whenever standard compulsivity could have been reviewed as the an enthusiastic antecedent off challenging porn use, just as the outcome of the current research, self-confident however, weak connections had been observed (Egan & Par ). Previously, general compulsivity or obsessiveness was just weakly relevant otherwise unrelated to help you hypersexuality (e.g., Carpenter ainsi que al., 2013 ; Reid & Carpenter, 2009 ). In today’s investigation, similar dating have been observed since the standard compulsivity (off an analytical position) somewhat forecast hypersexuality, nevertheless the impression proportions is lower.

In the current data, the 5-part make of impulsivity (Billieux mais aussi al., 2012 ; Lynam mais aussi al., 2006 ) was checked out regarding tricky porn use and hypersexuality. The five points-particularly, bad importance, self-confident importance, insufficient premeditation, decreased effort, and you will sensation trying-had been generally definitely but weakly pertaining to challenging porn explore and you will certainly and you will modestly so you’re able to hypersexuality, indicating a consistent matchmaking trend between the regions of impulsivity and difficult porno fool around with and hypersexuality. For this reason, the entire rating of impulsivity was used because the a mathematical predictor away from challenging pornography have fun with and hypersexuality. Sure-enough, impulsivity try definitely from the tricky porn use and you may hypersexuality. Yet not, new extent of association between impulsivity and problematic porno have fun with try instead quick.

Although not, little studies have checked out the latest connectivity away from impulsivity, compulsivity, and you may tricky sexual behaviors (including hypersexuality and you may tricky pornography play with)

Numerous issues will get define as to the reasons impulsivity and you will compulsivity just weakly statistically predict the amount of tricky pornography have fun with while hypersexuality was sparingly statistically predict from the impulsivity. It’s possible you to definitely impulsivity and you may compulsivity don’t have a beneficial good direct influence on challenging pornography fool around with but i have more powerful consequences via mediating parameters. In the case of impulsivity, Reid et al. ( 2011 ) found that impulsivity got self-confident modest contacts along with five motives out of porn have fun with. Using their five motivational points, psychological cures encountered the most powerful relationship with impulsivity, which have excitement trying being the 2nd strongest and sexual joy becoming the third most powerful, whereas intimate attraction had the weakest experience of impulsivity. Centered on these types of efficiency, mental prevention inspiration could possibly get depict an intermediary ranging from impulsivity and you can challenging porn play with, regardless if head studies associated with the options is needed to confirm the brand new hypothesis.