เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Product sales some body at Ashley’s usually do not provide a flying bang any more regarding their users

Product sales some body at Ashley’s usually do not provide a flying bang any more regarding their users

The newest beginning providers damaged one of many dressers

This really is surely ridiculous to-be prepared 8 weeks to own an effective bedframe as soon as we possess got they in the first lay when someone slowed down the fresh shag off! It is all about the transformation thus they will certainly do 2-step three conversion process simultaneously for the very same goods, and you can plainly combine everyone’s orders up. Which is amateurish and you can lazy. If someone had told me personally just how hectic they certainly were and you will it could take prolonged to make it to all of us, I might were fine. Or if perhaps the newest professionals was in fact enabling away their telemarketers and you can meeting conversion, who does was indeed amazing also! There’s no communications between the shop and their factory that makes something 100 minutes tough.

Terrible. This place feels and looks instance Huge Loads, otherwise an old K-Mart. The item of furniture is truly inferior, although prices are the truth is higher. If you are searching to own sweet seats, dont test it. If you’d like the school dormitory research, it is to you personally.

When i asked why, miraculously the call fell

I am today everything step three weeks out from the initially birth big date & possess yet observe my seats. I’ve lost more than 10 circumstances out-of my day seated doing waiting towards the deliveries that were verified & yet magically never ever took place. The brand new wade bullet ended up with myself waiting by way of my entire delivery window, being towards hold for over an hour only to become informed my personal acquisition wasn’t piled onto the vehicle. It features heading regarding bad to help you tough with each breath We get. This place should follow design items & hop out the sales & beginning to help you licensed suppliers. I enjoy this product but conversion process & direct shipping build me personally dislike this company.

I bought a sofa regarding 6 months in the past therefore the springs and pillows try totally sample. Worst pick I have ever made and i also will tell men and women I’m sure never to shop here.

Bought a giant 4-section sectional chair out-of Ashley and you may is actually informed that basic they could submit to us try step 3 days afterwards. Unwillingly, we consent and spend the money for delivery charge, and you may note down the actual time that they said they might submit it. Around three days in place of a chair inside our living room area ticket, as well as on the delivery big date, we obtain zero observe regarding Ashley of any next birth. And so i name customer care so you’re able to ask, and lo and you can behold, I get told that there surely is no acquisition set to have delivery to own united states. Customer care informs me there is an email throughout the system to the date from beginning, but no-one actually joined they during the and you can confirmed they. Very I shall need hold off no less than some other times to find they delivered. Undoubtedly? Not just have always been We really resentful that this error has been generated, however, I additionally has actually travelers future the very next day and i also haven’t any family area settee so that they can take a seat on. Thus in the place of bringing other likelihood of him or her messing up various other delivery, I pay and you may book a great Uhaul and you can push more 50 miles on their shipping facility and pick in the point couch me to carry back into the house. Also to greatest one thing out of, I’m 8.5 days expecting. To state my personal basic experience with Ashley Funiture is a dissatisfaction are a gross understatement. The only real circumstances I will commend is actually the customer service individual I talked so you can while the person during the shipment cardio had been of good use.

Visited buy 2 extreme narrow dressers. Everything you ran good up to birth. When customer care named to ask exactly how something went We told them regarding damage. That they had a maintenance man emerge to take on and you may find out if he may fix it otherwise change it. I became advised it could “be restored to demonstrate room wind up.” What bull crap, basic he that has been delivered wasn’t the sharpest device regarding shed. The guy spoke for example he had been talking to one of his true group-banger homies. The guy insisted which he you are going to resolve the damage by simply stapling look here they into put. The rear panel on the straight back that has been cracked from the beginning boys cannot getting stapled right back. The first panel are glued towards the body type and you can her or him stapled. I advised her or him no which i would not accept that, the guy told you let label my personal manager and you may customer care. I got for the cell phone me in order to customer care. The next thing I’m sure he drove aside rather than a keyword. Didn’t come with idea is actually going on. Dive toward now still awaiting my reimburse to appear on my bank card.