เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Product sales individuals in the Ashley’s don’t provide a traveling shag anymore about their users

Product sales individuals in the Ashley’s don’t provide a traveling shag anymore about their users

The birth team damaged one of the dressers

This will be absolutely absurd getting wishing two months to possess good bedframe whenever we might have had it in the first set if someone else slowed down this new shag down! It’s all in regards to the transformation so they are going to do 2-step 3 transformation at once for the very same items, and you may evidently merge every person’s instructions up. That is amateurish and you will idle. If someone got explained to me exactly how busy these people were and you will it may take expanded to make it to us, I would have been fine. Or if perhaps brand new professionals was permitting away the sales people and you will get together sales, who does had been amazing also! There is no communications between your store and their facility that produces something one hundred times tough.

Gross. This one looks and feels eg Large Loads, otherwise a classic K-Mart. The piece of furniture is actually inferior, but the costs are truth be told higher. If you are looking getting nice chairs, do not find out about it. If you need the institution dorm research, this is exactly to you.

While i requested as to why, miraculously the decision fell

I am today around 3 weeks from the 1st delivery time & have but really observe my personal chairs. I have squandered more ten era off my go out sitting as much as waiting on shipments that have been confirmed & but really magically never ever took place. Brand new wade bullet ended up with me personally prepared owing to my whole birth window, becoming toward hold for more than an hour or so only to feel told my purchase wasn’t piled on the truck. They have going off bad in order to bad with each air We just take. This one would be to stick with production products & hop out product sales & birth so you’re able to licensed suppliers. I really like the item however, transformation & lead shipment create me hate the organization.

I purchased a couch on half a year in the past therefore the springs and you may cushions are entirely test. Terrible pick We have available and that i will state folks I’m sure to not store truth be told there.

Ordered a big cuatro-portion sectional sofa of Ashley and you will try told that the first they could send so you can united states was 3 days later on. Unwillingly, i concur and you can afford the beginning charges, and you may make a note of the exact big date which they told you they might submit it. Around three weeks in place of a sofa in our living room solution, as well as on the newest delivery date, we obtain no notice out-of tinder easy to get laid Ashley of any next birth. And so i name customer support to query, and you can lo and view, I have informed that there is zero buy put to possess birth to have all of us. Customer support tells me that there is a note about program on go out of birth, however, no-one in reality inserted it inside and you can confirmed they. So I’ll need to waiting at the least another day to acquire they introduced. Seriously? Just was I really crazy that the mistake could have been generated, however, In addition have subscribers coming the very next day and i don’t have any living room area sofa so they can sit on. So rather than providing some other risk of him or her ruining some other birth, I pay and you can lease a great Uhaul and you may push more than 50 kilometers on the shipments facility and select in the point settee myself to hold back to my house. And to greatest something off, I am 8.5 weeks pregnant. To say my personal earliest experience in Ashley Funiture is a frustration is a disgusting understatement. The only real issues I’m able to commend are your customer service person We talked to and people from the delivery cardiovascular system was of good use.

Decided to go to buy dos extreme narrow dressers. Everything ran good up to beginning. Whenever customer service called to inquire about how some thing ran We informed him or her concerning the ruin. They had a servicing guy turn out to consider and you may see if he could fix it or replace it. I was told it would “feel recovered to display room wind up.” What a joke, earliest he that was sent was not the newest sharpest tool about missing. He spoke such as for instance he had been talking to one of his gang-banger homies. The guy insisted he you certainly will fix the destruction by stapling it back in lay. The rear board from the straight back that has been cracked by the delivery men could not getting stapled right back. The original panel is actually glued toward frame and you will him or her stapled. We informed them zero which i won’t believe that, he told you assist phone call my personal company and you can customer support. I had for the mobile myself in order to customer service. The next thing I am aware the guy drove out in place of a phrase. Didn’t come with suggestion is happening. Plunge forward to today nonetheless waiting around for my reimburse to appear to my bank card.