เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Such extra Terms and conditions are made to keep college students safer and work out iD Technology On the web apps self-confident and you may effective

Such extra Terms and conditions are made to keep college students safer and work out iD Technology On the web apps self-confident and you may effective

By purchasing, having fun with, or enabling your pupil to make use of any one of iD Tech’s Online applications, you agree that you and your student commonly abide and be bound by such Fine print as well as iD Tech’s Standard Conditions and terms discover Right here. In case this type of Small print and you can iD Tech’s Standard Small print conflict, new terminology located herein connect with people iD Technology On the internet System otherwise Unit.

Instruction will be rescheduled unconditionally around 1 day ahead of the arranged session using your My personal Account. In the event the student does not sit in a booked lesson, the newest course could be subtracted out of your available instruction. No change can be produced within 24 hours of the class begin big date. A post-lesson improvements statement might be provided for their current email address for the file up on achievement each and every lesson.

Getting security and safety factors, iD Technology have a tendency to movies number all of the lesson. Mothers and guardians could possibly get request having a video removed by the giving an email consult to help you If the you will find multiple youngsters for the the fresh new class of additional families, we must take care of the video clips to protect brand new confidentiality of the children. Except whenever legitimately required, we’re not able to offer duplicates out of video.

Fundamentally, one pupil for every lesson try enjoy. Yet not, iD Tech reserves the right to succeed parents to generally share the class connection to others college student. The students one take part in the brand new tutorial is actually limited by such Terms and conditions also the password away from run.

Lessons maybe not used by the newest termination big date try sacrificed and should not become refunded completely or prorated

Students getting five or higher Seated® preparatory sessions meet the criteria to get good $100 refund on indicating a hundred point raise on their Seated® try score compared to a previous PSAT® otherwise Seated®. Both the 1st ensure that you brand new go after-up attempt have to be removed contained in this eighteen months of last SAT® preparatory lesson removed. So you can claim a refund you should finish the mode bought at this connect: SUBMITTAL Form into pupils title, current email address associated with the iD Tech courses/membership and you will install pictures or read duplicates of your own formal shot rating notices to your submittal means. Merely copies otherwise photo of the official announcements provided with the formal Sat® and you may PSAT® business would-be approved and so they have to are the student’s title (need to fulfill the name of the college student that took the fresh Seated® private session), the new millions of the exam and day of one’s attempt. iD Technical supplies the right to deny the refund to some one considering its incapacity to confirm attempt ratings, or perhaps to match the student identified from the get announcement so you can a student one got good Sat® preparatory class. iD Technical as well as reserves the legal right to end that it promotion on any moment. One reimburse offered for every beginner, and you may refunds simply become processed once per month thus can get occupy to help you 60 days regarding initial submittal.

Classes try a suggestions/tutoring services merely

College students bringing four or even more AP® preparatory training meet the requirements to receive an effective $fifty refund upon proving they obtained an effective 5 with the AP exam on a single thing while the that they grabbed their classes. The test have to be pulled contained in this 1 . 5 years of past AP® preparatory session taken. In order to allege a refund you should complete the mode found at that it hook: SUBMITTAL Form on college students name, current email address of this iD Tech sessions/account and mount pictures otherwise scanned duplicates of your own specialized take to get announcements to the submittal mode. Just copies otherwise pictures of your own authoritative announcements provided by the fresh https://besthookupwebsites.org/tr/hornet-inceleme/ authoritative AP® vendor might be recognized and need certainly to range from the student’s title (need certainly to match the title of your student you to definitely took brand new AP® personal tutorial), this new scores of the test and you will time of shot. iD Technology supplies the right to refuse the fresh new reimburse in order to anyone centered on the inability to ensure take to score, or perhaps to fulfill the beginner understood regarding score announcement so you’re able to a student one took an AP® preparatory session. iD Technology and reserves the ability to end that it promotion at any time. Only one reimburse offered each pupil for every single question, and you will refunds simply be canned monthly thus may consume to help you 60 days off very first submittal.