เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

To date inside my industry, I am nevertheless crazy about making higher hiphop music

To date inside my industry, I am nevertheless crazy about making higher hiphop music

Rap artist Dom Kennedy

One of La most sought out hip hop artists, Dom Kennedy declares his discharge of “In the Westside That have Love III” and that observe the triumph away from his first and you may next release away from On Westside Which have Love.

“About Westside Which have Love” in the first place dropped just like the a beneficial mixtape from inside the e “On the Westside with Love II” which is the debut business record to have Dom Kennedy. The fresh record album has musicians of Asher Roth, Mikey Rocks, Polyester, Larger K.R.I.T., Casey Veggies, and Schoolboy Q. The brand new record charted #19 into the Billboard’s Ideal R&B/Hip-Get Albums and you will #fifteen Billboard’s Separate Records.

Dom Kennedy has had along the hip hop games by the storm from the working with serves eg Kehlani, Larger Sean, Hit-Boy, Nipsey Hussle, plus. That have an imminent record album set to release that it Spring season, Dom Kennedy is decided so you’re able to take over 2021.

“Whenever i chose to launch the original In the Westside with Love inside , I wanted to prove to help you me that we can make an effective body off performs that would started to method beyond only my people when you look at the La,” claims Dom Kennedy. “It was a gut look for me to best hookup sites inform you my like into the style out of hip hop and the thing i may indeed provide so you can it. The following year i decrease “Regarding Westside that have Love II” and that of several trust to be certainly one of my better services. I thought i’d cement my true history having some other current, Throughout the Westside which have Love III.”

Created for the La, Ca, Dom Kennedy is a musician with an increasingly independent streak. With a layout you to pairs effortless lyricism having a talent to possess narration, Kennedy took motivation out-of hip hop legends such as DJ Brief, Tupac, and Infamous B.We.G. Kennedy made his introduction within the 2008 which have “25th Hr”, “About Westside With Like” this year, and you may “The first Dom Kennedy” last year. By this part, he’d started travel along the U.S. and you can global, to experience a tv show inside the Djibouti, Africa. Not being able to come across a fair offer to suit your, the new skilled MC as an alternative come his very own name, The fresh OPM Providers (Other’s Money), that he has used to produce his or her own albums too as for anybody else. “Regarding the Westside Which have Love II” arrived in 2011 and you may is a survival, hitting the most useful a hundred of Billboard two hundred Record album Graph. Kennedy after released “The latest Yellow Record” to your direct unmarried “My personal Style of people”, it mixtape is regarded as a practically all-big date favourite in the world. Out of Kennedy himself, “my personal music is without question regarding the advancement, overall performance may differ but i have attempted to remain in charge so you’re able to the things i is actually impression at the time. We won’t enjoys live people length of time without having any fans, and so i give thanks to him or her. OPM right up until it’s more than.”

ELHAE – Split

Emerging just like the a good melodic force out of nature, rare groove enthusiast, musician and you can lyricist, Elhae releases his music movies to own “Separated“ away today. A follow-up in order to their contagious “Fun Reality“ unmarried presenting Rick Ross, “Separated” displays a more cutting-edge edge of Elhae you to his fans provides yet to try out. The new incredibly attempt artwork, directed of the Loris Russier, catches the newest emotional dynamic between several lovers who happen to be anxiously seeking to to hold onto their partnership, but ultimately know they have been best off apart. The brand new visual depicts intense images that have psychological highs and lows as Elhae sorely sings off heartbreak and you may like lost. Watch it Here.

Praised by the XXL as being “another Roentgen&B feelings which is planning to build a giant wave on business,” the graphic surrounds every elements of a classic months bit tied with the a modern-day-big date love tale, indicating that Elhae’s creativity and you will skill are both layered and you can classic. “Opting for “Separated” while the a single try a zero-brainer for me. I just imagine it’s such as for example a beneficial relatable tune in the same way one everybody’s had the experience in advance of, where heartbroken room, one troubled space.” Elhae continues, “It is really not a straightforward matter for the majority, but on the other hand from it always arrives increases and you will information.”