เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

eight legislation to possess dating my personal teenage daughter

eight legislation to possess dating my personal teenage daughter

Paul is apparently the only person looking forward to a beneficial friends Halloween, since the Bridget, Kerry and you will Rory make intends to spend the spooky night aside from your home along with their friends. However, Paul’s want to relive for the last with the family meet up for starters past Halloween party campout regarding dated treehouse may start out to function as most significant night

Season step one Occurrence 1 – Airplane pilot

Since Cate chooses to go back to act as a nurse, Paul undertakes the responsibility from enjoying the children. Sky Time : 17th- Read more

12 months step 1 Event 2 – Wall out-of Shame

Paul is actually remaining household by yourself into the babies while Cate are at a seminar at the time of one’s large Michigan/Kansas State recreations video game. But much so you can Paul’s dise soon takes a backseat when Bridget is actually accused out-of shoplifting and you may Kerry becomes troubled more than their newest produce. Heavens Day : 24th- Read more

Seasons step 1 Episode 3 – Bridget’s Basic Jobs

Shortly after enjoying what kind of cash Bridget spends into the keeping up with fashion trends, Paul informs the lady going aside and have a job to learn how to become fiscally in control. But when she places a job within a fashionable shopping mall attire shop that offers the pros an effective 40% disregard, Paul and you will Cate beginning to proper care one to she might not be understanding the genuine worth of a buck. Heavens Go out : 1st- Find out more

Season 1 Event 4 – Wings

Bridget takes drastic actions when a keen overprotective Paul has actually planned with reasons so you can decrease her regarding getting their driver’s sample. At the same time, once convincing a quicker-than-pretty sure Kerry you to definitely this lady has the fresh new talent to enter an art form race, Paul are amazed and Kerry are devastated when this lady submitting was denied. Heavens Date : 8th- Find out more

12 months step 1 Event 5 – Son-In-Legislation

A sports-hit Paul lets Bridget perform almost any she wishes whenever she initiate relationship Travis, star baseball player and you can looking for a hookup Hobart boy from basketball legend Steve Smith. Meanwhile Kerry resents that Paul nevertheless thinks about their as a tiny woman. Heavens Day : 15th- Read more

Year step one Event 6 – Supporter

Bridget try pretty happy in the event the cheerleading group has an opening to own a new member. However, immediately following informing Kerry that she is perhaps not cut right out so you can end up being a cheerleader, Bridget is completely dumbfounded whenever their sis seeks out that is chose with the team. Meanwhile, Paul aims for the vain in order to wean Rory out of video games and you may expose your to everyone out-of courses. Sky Date : 22nd- Read more

12 months step 1 Occurrence seven – Key otherwise Treehouse

Paul appears to be the only person awaiting an excellent friends Halloween party, because the Bridget, Kerry and you can Rory build intends to spend the spooky nights out at home along with their friends. But Paul’s desire to relive going back insurance firms your family meet up for example past Halloween campout in the dated treehouse may start off to be the most significant nights Read more

Season 1 Occurrence 8 – By the Book

In an effort to win back the latest like and you may admiration that his girl always let you know your once they was basically more youthful, Paul transforms so you’re able to a parenting book for most short guidance. But once Bridget and Kerry discover Paul’s practise unit, it make an effort to make use of it on the advantage to get their father to let him or her see a stone event. Air Day : 5th- Read more

12 months step one Event 9 – One or two Males each Girl

Shortly after Paul convinces Bridget to share with Kyle the truth about her day that have other kid, Kyle breaks with their. At the same time, Kerry’s date that is first turns out to be a dream, however, she actually is devastated in the event that son will not call the lady right back. Heavens Big date : 12th- Find out more