เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

She’s together with fabled for relationships additional really-identified guys, and you may creating songs about the subject

She’s together with fabled for relationships additional really-identified guys, and you may creating songs about the subject

31. Green

Pink has been controling the songs world since this lady inclusion into the 2000. While you are she began giving admirers R&B sounds, the latest musician transitioned so you’re able to pop-rock possesses been heading away from electricity so you can stamina since.

Having about three Grammy Awards lower than the lady buckle including selling over ninety mil info in the world, Green has been dubbed among world’s most useful-promoting writers and singers. The brand new musician try recognizable for her raspy and flexible voice and you will acrobatic shows.

Pink are hitched to elite group motocross speed, Carey Hart and the few features several people along with her. Inside 2020, new celebrity revealed that she along with her three-year-dated boy examined positive for COVID-19, nevertheless they the good news is recovered.

Online Worthy of: $200 MillionTwitter Followers: 31 MillionInstagram Followers: 8 Mil Do you realize? This new singer’s real name’s actually ‘Alecia Beth Moore’! ‘P!nk’ is merely her phase label!

thirty-two. Taylor Quick

Taylor Quick is actually named the greatest Paid back Celebrity for the 2019, and it’s really obvious as to why. With over 300 honours, along with 11 Grammys significantly less than her buckle, it’s secure to declare that Taylor is an audio legend.

Nevertheless Reputation singer does not bring her fortune without any consideration; the woman is a massive philanthropist and sometimes offers to this lady community. She donates large sums of money so you can reasons close to the girl center, as well as a contribution away from $17,000 with the recovery out of the girl hometown collection and $15,five hundred to help you an enthusiast whoever mother is for the a coma Hindu dating apps for five age.

Even after this lady success and type gestures, brand new popstar even offers a track record if you are slightly the fresh diva from the showbiz world. Taylor has actually feuded toward loves away from Kanye West and you may Nicki Minaj.

2020 try exactly about Taylor just after she put-out several Zero. step one records Folklore and Evermore. In 2021, she went on her leadership by the unveiling Fearless (Taylor’s Variation) and you will Red-colored (Taylor’s Type).

Internet Value: $400 MillionTwitter Supporters: 90 MillionInstagram Supporters: 197 MillionDid You are aware? Despite this lady chicken having Kanye West, Taylor in fact has actually a presented photos of your own well known MTV VMA second in her own home! Find out more staggering Taylor Quick situations!

33. Lisa Manoban

Which have strike single people such as for example Ddu-Du Ddu-Du and how You love You to, and it’s really more-implemented woman category to your Spotify, it is safer to state this ladies band was controling pop music people statements. Lisa is but one fourth of your greatest K-pop music ring, Blackpink, so when out-of 2020, is considered the most well-known associate.

Lisa was fifth regarding the Ideal 100 Yahoo In the world Extremely Checked Kpop Idol for the 2021 and you may currently gets the really Instagram followers compared to the their other ring professionals. With well over 72 billion anybody on her behalf Instagram, Lisa turned into the original and only K-pop celebrity so you’re able to gather fifty billion followers.

The students rapper and you will musician always dabbles on the styles world, out of sitting front side row of fashion few days from inside the Milan, in order to becoming a global ambassador to help you Celine as well as getting the fresh new first previously K-pop music face off M.A beneficial.C Cosmetics.

Internet Worth: $14 MillionInstagram Supporters: 72 MillionDid You are sure that? Lisa are multilingual. She talks proficient Thai, English, Korean, and you will very first Japanese and you will Chinese.

34. Kendall Jenner

Almost always there is one to Kardashian-Jenner ladies popular on the internet. They are epitome out-of pop music people and you will social networking, anyway, correct? Kendall Jenner is the second-youngest person in the group, which fundamentally doesn’t bring headlines unless of course this woman is taking walks the newest catwalk because brand of when.

In 2021, no matter if, the young fashionista got individuals speaking in the event that promotion to possess the lady tequila team, ‘818? was slammed to own appropriating North american country culture. Her SKIMS photoshoot photo went widespread, too, after getting implicated out of photoshopping the atmosphere-brushed pictures.