เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

And additionally, the objective of stating the newest Tahajjud prayer should be felt like, i

And additionally, the objective of stating the newest Tahajjud prayer should be felt like, i

step three. How-to ready yourself?

  1. Make best agreements so you’re able to awaken throughout the third element of the night. It ily people so you can wake you upwards till the Fajr prayer.
  2. Brush the head, hands (right until arms), head, and you may ft (around ankles) safely.
  3. Discover a peaceful and you can clean place to perform some Tahajjud prayer.
  4. Whenever sitting yourself down to your prayer, invest entirely to Allah and his awesome magnificence. Most of the fears regarding brain and you may center is going to be got rid of.
  5. Know how to understand clearly and you can safely.

4. How-to pray Tahajjud?

While carrying out the new prayer, it is essential to generate an email planned that prayer will be finished depending on the picked way, that has reciting a few rakats and you may surahs. age. whether it’s to seek the fresh new mercy off Allah, saying thanks to this new Almighty, or to glorify the fresh new best fuel.

Information on how so you can recite Tahajjud. To begin with, a few rakats out of Salah are performed very first. One must sit and you will repeat the brand new passages regarding the Quran. After that, praying goes on by bowing so you’re able to Allah if you are the hands are put towards the knee joints. 2nd, face a floor with palms, nostrils, and you will temple touching the ground within the done devotion with the Almighty. In this condition, the brand new elbows was some raised as well as the feet folded. After that operate and repeat “Allahu Akbar”.

Following rakats, you can add your own gang of dua towards Tahajjud prayer. Brand new dua should be polite and entirely predicated on Allah. While you are doing the newest prayer, one should admit its misconducts and offenses, and have this new Almighty to own mercy. Build a sincere hope to not recite the newest errors and you may endeavor in order to become a better real human.

step 3. Exploring the Tahajjud

  • One should invest time for you discovering this new Islamic scriptures to achieve a far greater comprehension of the fresh new Tahajjud prayer.
  • You should stick to the footsteps from Prophet Muhammad (PBUH) by the totally reading simple tips to carry out the Tahajjud prayer. That way, you can already been nearer to Allah and lead a privileged existence.

As narrated by Hazrat A great`isha (Roentgen.A): “Allah’s Apostle regularly provide 11 Rakat which was his prayer. The guy used to lengthen brand new prostration so much so one one can recite 50 passages (of your Quran) prior to he would lift his lead. The guy accustomed hope a few Rakat (Sunna) through to the Fajr prayer and then familiar with lay-down towards the their right side before label-originator arrived and told your about the prayer.” (Bukhari)

  • Adding this new Tahajjud prayer on the a regular routine is the history and you will best step. It is an elective prayer, however, an important one as it will bring one to closer to Allah. It can be on the gift ideas out of redemption and forgiveness by Allah and this is a great technique for asking mercy for every day’s sins and you may problems. It should be also considered the Almighty are heated affairs plus cena appreciative of accomplishing this new prayer daily.

Advantages of Tahajjud Prayer

The fresh Tahajjud prayer is with the several benefits and advantages. Just like the Tahajjud salah concerns getting up in slumber, people say giving higher benefits regarding the Almighty. Check out of its professionals in addition to Hadiths about your same.

“Getting aware into the standing up [within the prayer] later in the day, because of it is the technique of the fresh pious before you can. It is a way of wearing proximity in order to Allah Ta’ala, expiation to possess transgressions and you will a barrier off sins.” (Tirmidhi)

“Additionally the servants of the most Merciful [Allah] are the ones just who stroll up on the planet without difficulty, whenever the latest ignorant address them [harshly], they claim [conditions away from] peace, and you will devote [part of] the evening on the Lord prostrating and you can condition [within the prayer].” (Quran -64)