เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The brand new P2P fintech financial are created in 2011, features because the provided over ?dos

The brand new P2P fintech financial are created in 2011, features because the provided over ?dos

Seedrs is a collateral crowdfunding platform which had been founded inside East London inside the 2012, to aid businesses market their products or services and you will features to boost money. They have while the elevated $one million during the seeding money regarding people regarding better-identified venture capitalist companies.

The company hitched having Capdesk from inside the 2020, in order to make the initial private secondary market for investors and you will staff within installment loans Wyoming the European countries. Of a lot were responsive in order to Seedrs, because offers liquidity towards assets a large number of opposition do not. The organization also provides tax advantages and you can handles the newest all the logistics. not, business spending is recognized for becoming large-chance.

Kabbage

Kabbage, Inc is an internet fintech company located in Atlanta, Georgia inside 2008. The firm provides $dos billion capital directly to more 84,100000 smaller businesses as a result of an automatic lending system. This is an excellent option for advertisers who need cash immediately or exactly who can’t become approved having a less costly loan while the off reduced credit.

With a high rates between 24% and 99%, users must avoid using Kabbage highest devices orders otherwise home improvements. Additionally there is a fee every month billed per month whenever here is actually an outstanding harmony.

Lu

Lufax was an on-line wealth management system that give resource and you may financing attributes to have small and average organizations and you can private clients. The company was integrated within the inside Shanghai on the assistance off Shanghai’s Civil Government, and has once the become China’s prominent Websites finance company.

While many fintech programs in the China was indeed beginning to suffice far more corporate readers, Lufax is exclusive because it purpose wealthy people by providing far more formal characteristics. Once the need for the latest riches government phase develops, and private financial institutions or any other financial providers neglect to satisfy this consult, Lufax can complete which gap and you may take over contained in this growing sector.

But not, so it organization’s imprudence inside the unit solutions on account of legacy challenges keeps the potential so you can frighten out traders. Lufax also confronts enormous stress off large opposition such as for instance Alibaba.

Field Finance

6 mil to help you several thousand British businesses. Industry Finance possess claimed over people employing proprietary tech and custom solution that fits the developing demands. The company is actually supported by biggest investment capital organizations and additionally Barclays and you will Santander.

Consumers is bound to watch out for the fresh new highest charge that may get specific items. It can also will always be undecided just what part of your bills your can raise.

Crowdfunder

La-oriented company Crowdfunder, centers around altering You.S. guidelines to make it more relaxing for startups and small enterprises in order to boost fund because of security or cash-built investment. However they provide access to the community regarding top-notch certified buyers.

Understand that Crowdfunder is not a good fundraising program to have charities otherwise nonprofits, but rather targeted toward advertisers and enterprises with a high increases prospective. Because crowdfunder system will not grab a portion of your money which you increase, they charge an effective use fee with a minimum of $299 a month.

Crowdcube

Crowdcube started last year, while the an on-line equity crowdfunding platform that have tempting deals keeps and you can social network integrations. In lieu of Crowdfunder, that’s designed towards the rich somebody, Crowdcube lets the in-patient buying the latest private organizations to possess as low as ?ten.

The business is supported by Balderton Money, Draper Esprit, Numis and Channel 4, who’ve together spent more ?19.5m around the multiple rounds of resource. Even with the profits and tenure, users need to keep at heart that early-stage spending is naturally risky no make certain regarding come back. Crowdcube as well as charge traders fees during the new financial support, instead of during the section from leave.