เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

20 Novel Time Suggestions within the Arizona, DC

20 Novel Time Suggestions within the Arizona, DC

Believe you’ve get over the best date night on the country’s funding? Augment the sex with this off-the-beaten-road date ideas.

Sure, you realize about the monuments towards the National Mall of the moonlight and you will fireside eating during the DC’s coziest restaurants, but have you any a°dea about historic mansions and you can gardens on city’s northwest quadrant or perhaps the only significant art gallery worldwide serious about ladies in the fresh new arts? Campaign off the beaten highway, feel impulsive and you will tap into the fresh unexpected with these book, under-the-radar date information inside the Arizona, DC.

Tee within the finest go out

Peak up the vintage micro-golf time to possess an urban sense in the Swingers, including beverages, roadway as well as an environment that is instantaneously Instagrammable. You need way more routine so you’re able to attract? Four Metal Tennis provides large-technical simulators, including the substitute for enjoy 93 title programmes.

Discover the inquire of one’s Smithsonian Western Art Art gallery

Brand new Smithsonian American Ways Art gallery is situated in one’s heart out of Penn One-fourth and won’t charges entryway. Both you and your sweetie is blinded because of the insightful world-popular art in structure. When you are done examining the art gallery, sit down during the Kogod Courtyard, which links the fresh new art gallery to your National Portrait Gallery.

Pick brain-blowing artwork at the Glenstone Museum

Situated in Potomac, Md. (more or less 40 times away from downtown DC by the auto), Glenstone Museum presents a holistic exposure to ways, landscaping and tissues, merging interior and backyard rooms and you may a spellbinding collection featuring the fresh really works from seminal artisans such as Jackson Pollock, Jeff Koons, Alexander Calder, Andy Warhol and Barbara Kruger. Definitely put aside a trip prior to going.

Discuss the fresh wonders off Hillwood Estate, Art gallery & Gardens

Once the household from heiress Marjorie Merriweather Post, which lavish property when you look at the Higher Northwest houses an intensive type of Russian purple and you can 18th-century French attractive art, incredibly beautiful gardens and you can interesting special shows. These things lead to a romantic mode because you walk-through the wonderful residence and you may scenic home gardens, basking about lifestyle of your own famous and rich. Take note the home is currently finalized because of its annual clean and will reopen on the Feb. 5.

Immerse on your own when you look at the interactive ways at ARTECHOUSE

Using ways, technology and you can technology into the equivalent level, ARTECHOUSE has brought DC because of the storm. The fresh new ways room enjoys imaginative, https://datingmentor.org/cs/grindr-recenze/ large-measure construction full of entertaining issues that are good for seeing having a partner. Conventions switch, therefore definitely look at their site since you plan your see.

Play who’s got who inside the American history in the National Portrait Gallery

The fresh National Portrait Gallery really stands as one of of a lot need to-check out galleries on District. The brand new long lasting expo Regarding Of several will bring an in-depth view of American history across the 17 galleries, while the America’s Presidents showcase serves as the only real over range out of presidential portraits in the united kingdom (away from White Domestic).

Picnic and discover planes homes at the Gravelly Section Park

Discover just off the George Arizona Parkway for the Virginia, Gravelly Area is a pleasant city that has had brilliant viewpoints regarding DC, a hiking and you will cycling roadway and plenty of place for you set out a beneficial picnic. You will also pick airplanes increasing over because they come in for obtaining at Reagan National Airport.

Traverse this new Capitol Hill establishment that’s Eastern Sector

Historical Capitol Mountain wouldn’t be just like the historic versus Eastern Field, that has attracted shoppers once the opening into the 1873. Fresh, in your town acquired drink and food and crafts and arts was thrown on the need certainly to-go to society heart. Industry is free of charge to get in and browse, and on weekends you could tune in to alive songs and take the new greatest blueberry buckwheat pancakes out-of Industry Dinner. (Heads-up: East Market is signed into the Mondays).

Tour the latest historical and delightful residence and you may garden within Tudor Put

Shortly after home to descendants from Martha Arizona, brand new Georgetown house that’s Tudor Set is filled with ways, accessories and items for your home regarding early in the day, including so you can more 2 hundred fascinating items. Through the a home-guided trip, understand tales one another personal and you will public one to expand all over two ages, revealing insights to the American work, arts, government and you will technical. The fresh new gorgeously well-kept home gardens element outdoor “rooms” which can be ideal for a day walk. Please be aware you to definitely Tudor Put is now closed, but plans to reopen into the March. Check out the estate’s site on the latest pointers.