เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Consult a change to your credit report

Consult a change to your credit report

  • Quantity of overdue repayments, or no
  • Go out out of 2nd fee
  • Quantity of second commission

Once you sign up for that loan, the lender need to browse the Central Credit Sign in in case the financing is actually for €2,000 or higher.

  • You have got expected a re-structure off an existing loan
  • Discover arrears for the a preexisting financing otherwise a breach out of a threshold into the a charge card otherwise overdraft

On their own, you are necessary to provide the lender consent to evaluate your credit history with the other databases. Always, which agree falls under the bargain otherwise contract when you earliest get that loan, so you could maybe not note that you are offering concur.

Your credit history

You could potentially request your credit history cost-free at any time (a limit could be wear an excessive amount of free needs). Pick ‘How exactly online payday MI to apply’ lower than.

You could check out the Central Credit Check in web site to get a hold of an example credit report and you can cause from conditions (pdf).

Could there be a score otherwise score on your credit report?

New Main Borrowing from the bank Sign in does not score otherwise levels credit history. The lender can make a decision in your application for the loan built by themselves borrowing policy.

Whom more can access your credit score?

  • Your submit an application for a separate mortgage
  • You affect have your established financing restructured
  • You’ve got arrears to your a preexisting mortgage
  • You have reviewed the fresh new restrict regarding credit cards or overdraft

No-that otherwise, such as employers otherwise landlords, have access to your credit history into the Central Borrowing Register versus the concur.

How do you discover who may have tested their declaration?

Your credit history will show anytime a loan provider has viewed your information while the need they performed very. This might be named an effective ‘footprint’. It means that you will learn having checked out your own credit file and in case.

If you believe you will find wrong, incomplete otherwise away-of-day guidance on the credit file, you really have a right to apply to your bank together with Central Financial in order to amend the information held into Central Borrowing from the bank Register.

You can buy facts on the Main Bank’s factsheet How in order to demand a modification to help you information on my credit history (pdf).

If you feel you have been impersonated from the someone, there is the to place an alerts out-of suspected impersonation on your statement.

Put a statement to your credit file

Possible put your own statement on borrowing number so you can explain they. This will be called an enthusiastic ‘explanatory statement’.

Like, when you have had high expenses on account of dating breakdown, bereavement, disease or any other result in, you can put these details into the record.

Brand new report should be informative, strongly related to every piece of information throughout the credit file, and you can not as much as two hundred terms. It has to not include pointers which could choose someone (such as the name or workplace).

The brand new declaration try added to your credit score also it can be considered in case your information is accessed. Although not, loan providers need not bring your report under consideration whenever evaluating your for a financial loan.

To the , the five shopping banking institutions (AIB, Lender from Ireland, KBC, Permanent tsb and you will Ulster Lender), with regards to member human anatomy the latest Financial & Payments Federation Ireland (BPFI), announced several tips to support individuals and you may people impacted because of the COVID-19. New measures integrated low-lender mortgage brokers and you can credit-maintenance firms.

According to the measures, doing , lenders could offer a cost break all the way to 6 months to have organizations and personal users. For many who accessible to a beneficial COVID-19 commission break with your bank: