เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Favorite topics off discussion: 100 % free like, cousin morality, ‘the Pub,’ Bicker, plus the Tiger’s excellence with the Bulldog

Favorite topics off discussion: 100 % free like, cousin morality, ‘the Pub,’ Bicker, plus the Tiger’s excellence with the Bulldog

The brand new Harvard Child cannot talk about free like and you will cousin morality

The following is discover an overabundance off: 1) The common Tweed and Briar man together with oxford grey skin tone and you will button-down ears. 2) Vassar female step three) Distinctively named fraternities

Princeton people date even more Vassar lady than any almost every other particular college girls. This new Princeton tiger should be acquiesced by their tangerine and you will black pocket flask, his black girls date for free contact number colored and you will lime alcohol cup, their tangerine ties which have black colored polka dots, along with his orange undies with black stripes. Trademarks away from Princeton: Dated Nassau, lime and black (pick above), southern area drawls and you can chauvinism. Extra information: The President’s daughter attends Vassar. (1) Transportation: cab, bus otherwise teach – three-hour excursion.

This new Princeton tiger will be recognized by his tangerine and black colored wallet flask, their black colored and you will orange alcohol cup, his tangerine connections which have black colored polka dots, his tangerine lingerie having black colored stripes, and his bicycle. Reduced casual than Yale’s, brand new P.You. campus is more intimate. Societal affairs occur in the new dinner clubs – changed fraternities. Favorite information off talk; non-metaphysical solutions to gender, history year’s basketball class, and tiger’s excellence into the bulldog. DO: Discover F. Scott Fitzgerald’s It Edge of Eden. Do not: Query who Costs Bradley are. (2)

Princeton people may seem particularly Yalies, however in top Princetonians work at much more towards the tweed. They tend becoming term mindful down to their unmentionables, etc to fairly share preparing colleges. One of the large behavior of your Princeton mans existence was where you can ‘prep’ – Choat otherwise Lawrenceville? You had better be aware that Princeton’s icon ‘s the tiger. You can not help but be aware that the color was orange and you will black: you’ll see him or her every where – on the links, coats, limits, jewelry, banners, and you may umbrellas. It has been mentioned that Princeton boys celebrate Halloween party 365 months annually. The new university try stunning, but if you make it happen, do not talk about Yale, particularly in terms of a merger which have Vassar. Regional folk Heroes try F. Scott Fitzgerald, Cosmo Jacovozzi, and Statement Bradley. Learn who they really are, but more to the point, disregard you to Princeton missing so you can Agnes Scott University throughout the College Dish.

Harvard

Harvard Guys date so much more Radcliffe and you may Wellesley ggirls than just about any most other strain of school girl. Nevertheless, when you find yourself there was life, there is guarantee. The newest Harvard Son is going to be acknowledged by their eco-friendly book bag, his hornrimmed servings, his supercilious laugh along with his ubiquitous intellect. They are advanced in which he understands it. Favourite subject areas off dialogue: Kierkegaard, Kant and you may Kennedy. Trademarks of the ‘Kremlin for the Charles’: brand new Turf, brand new Square, the brand new MTA, therefore the Coop. Transportation: flights that have IBM people and you may bus – five hour travel.

Reduced preferred in Vassar’s public existence, new Kremlin to the Charles remains available. Harvard men are advanced and they know it. Good Harvard man is acquiesced by their green publication back, his horned rimmed servings and you will blatantly ubiquitous intelligence. Favorite subjects out-of talk: Kierkegaard, Kant, as well as the Kennedys. The Harvard kid does not explore gender. DO: Take a look at the Dark-red. Don’t: build snide feedback regarding Radcliffe or mention Operation Matches. (3)

The quintessential haughty of east the male is the men out of Harvard. They don’t really stray off Boston far, not. (two hundred colleges for the Boston promote continuously time material). Harvard boys is going to run the fresh new gamut in the bearded, sandaled, eco-friendly publication back variety of with the Brooks Brothers aristocrat who has got seven years behind him and all sorts of in the Porcellian Pub (the one Franklin D. Roosevelt failed to go into). All of the Harvard boys become excellent, worldly and incredibly conscious that he could be Harvard men.