เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The fresh teacher dealt with it and you may told you discover likely to feel sanctions

The fresh teacher dealt with it and you may told you discover likely to feel sanctions

nun of these some thing spent some time working I cannot live instead of my personal mobile and you will mi bsf try callin however, We cant rating mi mobile phone and eerytime I get mi cellular telephone tooken We shout 🙁

I am twelve yrs old and i also had a combat inside highest college with our ladies I go so you can a virtually all lady school. all this work taken place in November. We advised my personal mum concerning fight. today in Within the Months the brand new teacher gave me an isolation having the issue she provided me with a page provide back at my mum however, I did not I am scared of this lady I realized it would end bad. I’m a far eastern. My mum got a visit on college and you can is actually titled set for a conference the teacher informed her I got an isolation and without a doubt asked punishments off my mum. I do believe my mum grabbed they way too far. She took my mobile phone ok expected but I was thinking it actually was likely to be eliminated to own a week or two perhaps not per year! Therefore ok There isn’t my personal cellular telephone. I go to school alone. My personal mum goes toward works very early. As soon as I-go to college my buddies they all real time near myself include me personally. Our company is usually early to college even if, never ever late. Today ‘just because the I had an enthusiastic isolation’ I can not even wade to school by yourself. We seriously feel just like your pet dog swept up within the a crate. My mum says one she did that it simply because Asians never ever found myself in a posture such as this ahead of. Um reason you honey some body away from my school not the newest earliest times in school got omitted of college to own doing things. MUM Its not Strong. We actually have an abuse away from university Really don’t should become punished at home. I really require my personal phone right back. I truly need things called versatility and you will confidentiality create I’ve you to definitely no. Is also it bad having nearest and dearest Really don’t think-so. Given that considering my personal darling mom that have family try a detrimental procedure. I’m not sure what to do I must say i need help I do not know what to do delight respond and let me know what doing. Delight We beg your. .

possibly attempt to share with this lady i’m therefore sorry mommy i would never do this again could you give myself my personal mobile phone right back

Either i look for analogy discover different methods to head to university

I recently lived up evening at the and you may my mothers just got it of me now i can’t use it on remainder of my entire life except if i grow up and purchase my very own.

We-all go to college or university together

Merely state: Mom/Dad, In advance of I didn’t exactly comprehend the the quantity to what Used to do incorrect. I was thinking that you hated me personally yet you had been only seeking to proper me personally and have myself from wrong very I am able to perform some same getting my personal children while i grow old. I’m so sorry that i have inked so it. I didn’t imply to cause you to feel embarrassed to name myself your d uncertain the thing i is thinking and i also hope that for the next times I am able to guide you you to definitely I’m very and you can it is disappointed.

we practically only act like i really don’t care that i rating my cellular phone recinded up until now as well as so funny as it kills my personal mothers. i fie whenever bc they might be instance “render me personally your cell phone” and you will i’m such as “ok” and its own particularly they anticipate me to fight back and you can theyre eg “this is a discipline” and you may i’m simply more here eg, “Oh, okay.” it’s so comedy thus far which i actually don’t proper care fr real any more. it frankly you should never actually need my personal cellular telephone away anywhere near this much any more bc of the.