เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

nine Preferred Gay Men That have Younger Boys: Of Gay To December

nine Preferred Gay Men That have Younger Boys: Of Gay To December

Since homosexual stars start to feel more content taking discover regarding their connections, were viewing theyre not all the you to definitely distinct from truly film a-listers, just who frequently meeting way more younger than the decades is.

When we mastered Tom Daleys brand-new mate is the one and only Oscar-successful screenwriter Dustin Lance charcoal, gay tongues swinging wagging in regards to the partners 20-seasons early age crack. Without a doubt, Daley is not the conventional 19-year-dated, and you can DLB seems to be including a million bucksbut they obtained the united states considering a lot more highest-reputation gay romances with an important era contrast. Does extra need on the odometer indicate that which you and in case you are for the like

Gerald McCullouch and you can Derrick Gordon

New storybook matchmaking: Gordon, twenty two, may be the very first publicly homosexual hockey player once you look during the NCAA. McCullouch, 47, was an old people member of CSI and played on the indie gay crisis remain urban area. Both head moved discover using their connection when you look at the New york GLAAD development Prizes in-may. An evening that i most definitely tend to think about and every nights that we performed escort Chandler sont need certainly to finish, Gordon tweeted about the evening.

Tom Daley and you may Dustin Lance Light

The fresh new storybook like: Daley, 20, ended up inside the a great heartfelt Myspace clips this past year, demonstrating it was by doing this lead to his or her own newfound transparency. Very first the guy eliminated getting in touch with headings, but he/she and white, forty, moving lookin on every anybody public websites, and you will within this months stepped-up because a couple. The latest Whole milk screenwriter possess already been into united kingdomt to expend Christmas time with Daley with his parents.

Calvin Klein and you may Nick Gruber

This new storybook relationship: brand new design developer had been 67 this year, as he started matchmaking Gruber, good 20 year old construction which have a homosexual-pornography earlier in the day. Klein shed a-lavish-than-magnificent twenty-first birthday celebration reputation for their boytoy from the Indochine, a studio 54-styled bash featuring members of the family such as for example Anna Wintour, Donna Karan and you can Vera Wang and a cake having 21 sparklers.

Managed to carry out the one or two live cheerfully actually shortly after Not quite. Klein in the end finished one thing once Gruber ended up being imprisoned for violence and tablet handle. It appeared to be the two rekindled the fresh affair newest summer time, however, zero started associated with chemicals.

Nate Berkus and you may Jeremiah Brent

The fresh new storybook dating: Indoor designer/Television functions Berkus, 42, skipped his or her son Fernando Bengoechea on the tsunamis you to definitely devastated south indonesia during the 2004. However, the guy found romance again inside 2012 with twentysomething Brent, an old assistant to Rachel Zoe.

T.Roentgen. Knight and you may Height Cornelson

The new storybook relationships: the last Greys human anatomy movie star was actually 35 when he started relationship brand new 19-year-dated graduate. The going to give specific eyebrows, Knight know so you’re able to super back then. But we like yourself. [Mark] was a great dude. I enjoy are about their I like everything you enjoys.

Did the 2 live joyfully actually ever just after Alas, no. When it had been years distinctions or something like that more, the inventors ultimately separated and you may Knight began enjoying Patrick Leahy this present year. The two partnered inside the just after numerous years of a love.

Marc Jacobs and you can Harry Louis

The storybook love: What exactly is it from the makers and you may pornography a-listers Jacobs, onetime lead regarding Louis Vuitton, begun a sizzling hot romance having Brazilian mature-movie celebrity Harry Louis, even with their unique 26-year years improvement. This new twosomes courtship ended up being chronicled in several Instagram pictures and you can Facebook updates drawn in amazing venues.

Features they dwell joyfully ever before after True and also make, Louis gotten in order to Instagram in order to declare their particular and you may Jacobs separated which have a photo on the people done awake such as for instance a beneficial shattered pic body. Myself and you can Marc decided maybe not keep up the union just like the boys, the guy authored by using the image. We actually like one another definitely, and this are a reason out of each other!

Cheyenne Jackson and you may Jason Landau

This new storybook matchmaking: Jacksons split up of his very own companion of 13 age, Monte Lapka, has gone social when images of the 31 Rock star with a shaved brain and lots of the fresh tattoos surfaced on the web. Immediately after relocating to western Hollywood, Jackson, 39, rapidly understood book love using young Landau, an aspiring professional.

Hit these individuals lifestyle enjoyably features ever before immediately after If the Jacksons so-called love tape will be to presumed, second horror yes.

Christopher Isherwood and you may Wear Bachardy

The fresh storybook like: Isherwood, one of several higher chroniclers out-of 20th hundred years homosexual existence, am forty-eight as he found 18-year-dated Fontana escort girls Bachardy for the Valentines day 1953. Brand new 31-12 months several months range elevated eyebrows, exactly as did Bachardys background as an effective hustler. But their relationship assisted each other guy grow psychologically and you can creativelyBachardy in reality calculated Isherwoods just one guy: Wed become together many years. We had previously been promoting a lot of troubles and you may wondering with ease shouldnt get on personal, recalls Bachardy. Chris was examining a quite difficult path [also]. Very he destroyed the figure, Jim, on the guide and you can envisioned what their particular living you’ll without myself.

Completed they find yourself gladly ever just after Despite considerations, justifications and you may separations, Bachardy and Isherwood lived together until Isherwoods dying in 1986. Bachardy although not stays in the Santa Monica assets it revealed to have a decade.

Liberace and you may Scott Thorson

The latest storybook romance: Liberace got 57 as he selected Thorson, 18, delivering their own driver on the late 70s and you will embarked on the an effective five-year romance filled with magnificent brings, incredible trips and odd plastic surgery. This new closeted vocalist also been able to shoehorn Thorson toward his Sin city act as a performer. Been able to do these folks traditions cheerfully actually ever once Um, would you find At the rear of the fresh new Candelabra

Jonathan Adler and you can Simon Doonan

The brand new storybook relationship: Though now-understood due to the fact master regarding kitschy interior decoration Adler had been an early sculptor as he satisfied Doonan, attention merchandiser for Barneys, with the an excellent blind conference in the 1994. The fresh new bloke you to definitely in a position your upward merely gotten certain instinct hence we might started to it off , Doonanrecalled for the Nyc Times. However, this person badgered myself having several direct ask, Mr. Doonan said. During the England customers wouldnt enquire a bunch of direct inquiries. They get married for the 2008 immediately following fourteen years together. Performed they alive gladly actually shortly after Immediately following around two decades owed into fact build planets energy Homosexual few, get married say so.

Hadrian and Antinous

The fresh storybook love: Antinous getting a portion of the entourage from Emperor Hadrian when he was still a male, however, at some point their own romance converted sex-associated. Hadrian attached a keen aristocrat, Vibia Sabina, inside the 100AD however, the didn’t come with toddlers. (their heirs are typical used.) Was able to do the a few alive cheerfully in the past just after Tragically, Antinous sunken for the Nile from inside the 130 advertising, forwarding Hadrian with the inconsolable worries. She or he bought the newest Greek youthfulness deified just like the a jesus and you may known as Egyptian town Antinopolis in his brain.