เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

The fresh condemned communities here described are associations molded to help you antagonize the Church and/or lawful civil energy

The fresh condemned communities here described are associations molded to help you antagonize the Church and/or lawful civil energy

V. The fresh new Communities Forbidden.

-The expansion of decrees of the Apostolic Get in value so you’re able to societies hitherto forbidden around censure was summarized about well-identified Composition “Apostolicae Sedis” away from Pius IX, where excommunication is actually noticable up against those individuals “exactly who provide the brands into the sect of your own Masons otherwise Carbonari and other sects of the identical character, and this conspire against the Chapel otherwise legitimately constituted Governing bodies, often openly or covertly, and additionally people that like in any manner this type of sects otherwise that do maybe not denounce the frontrunners and chiefs”. A culture becoming of the identical form given that Masonic must be a key providers. It is from no results if the neighborhood consult an enthusiastic oath to see their secrets or perhaps not. It is basic as well as one public and you may avowed symptoms to the Church otherwise County are suitable for a key providers. It must not going, not, that only communities which slip really under the authoritative censure out of brand new Church try prohibited. The fresh Congregation of your Holy Place of work approved an instructions on ten, 1884, where it claims: “There are no odds https://besthookupwebsites.org/pl/flingster-recenzja/ of mistake if there’s matter-of judging hence of those pernicious societies belong to censure or simple prohibition, it is certain, to start with, that the Masonic or any other sects of the same character is excommunicated, whether they precise otherwise don’t appropriate an oath from their users to look at privacy. As well as these, there are other blocked communities, becoming avoided lower than grave sin, among that are specifically as detailed people who significantly less than oath, communicate a secret on the participants getting undetectable out-of everyone otherwise, and you will and this consult pure obedience so you’re able to not familiar frontrunners”. Towards the miracle communities destined by-name, the newest Congregation of your own Holy Workplace, to the August 20, 1894 inside the an effective Decree treated to the hierarchy of your Joined States, additional the latest Unusual-Fellows, the fresh new Sons off Temperance, and the Knights regarding Pythias.

VI. Has just Doomed Communities.

About “Odd-Fellows’ Increased Wallet Guide” mcdougal writes: “Our institution has actually naturally, whilst was, copied anyway miracle contacts off religious and ethical character”. The fresh new “North-West Odd-Other Remark” (Can get, 1895) declares: “No home might be a perfect one to except if the principles regarding all of our a great and you can glorious Order was illustrated therein, and its particular lessons produced the new signal regarding lives”. From the “The fresh new Unusual-Fellows’ Tips guide” (N. Y., 1895) the author states: “The fresh new written and unwritten miracle work of your own Order, We have sacredly kept unrevealed”, although the guide try loyal “to all the inquirers who want to know what Weird-Fellowship really is”. This guide informs us “Odd-Fellowship is actually centered with the great religious prices” (p. The new Odd-Fellows features chaplains, altars, high-priests, routine, purchase off worship, and you can funeral ceremonies.

The transaction of your own Sons of Temperance is created for the Brand new York when you look at the 1842 and you will put toward England inside the 1846. The new “Cyclopaedia off Fraternities” states (p. That object for the purchase and its own kindred communities try maybe not confined in order to temperance “was confirmed from the their means out-of initiation, the type of the responsibility additionally the manner of religious praise” (Rosen, p. The transaction of Knights away from Pythias is actually dependent in the 1864 from the well-known Freemasons (Cyclop. From inside the amount, the membership are second just to that of the newest Odd-Fellows. Rosen (The newest Catholic Chapel and Miracle Communities) says: “The main objectionable enjoys, because of which the Catholic Chapel features taboo its professionals to join the Knights off Pythias, and you will demanded a withdrawal ones whom joined they, are: Basic, the new oath regarding secrecy for which the latest user attach themselves so you’re able to keep wonders whatever concerns the brand new doings of Order, even out-of those who work in Church and you may Condition that have a right knowing, not as much as certain criteria, just what its subjects are doing.