เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

God’s love might have been showered towards the me because of the my pastor, his wife, in addition to their people

God’s love might have been showered towards the me because of the my pastor, his wife, in addition to their people

“. . . speaks which have higher belief, cannot equivocate so you’re able to get favor in the congregation, cares for his professionals (tirelessly has worked internal reparation throughout the aftermath off Hurricane Harvey), exegetes which have diligence and commitment, and you can loves god before anyone otherwise other things.”

“. . . by way of expertise, a passion for Goodness, and you may a love for God’s people, has provided our very own congregation to think biblically on subscription, ministry, evangelism, and you may punishment. He has got preached the gospel diligently and you can shown because of the analogy exactly how the fresh new chapel leaders is called to graciously bring each others’ burdens and provide thoughtful thought with the getting in touch with of the church.”

“. . . presented an amazing humility in his frontrunners with his preaching and I am aware it’s because the guy enjoys and you may trusts the lord.”

“. . . will continue to direct the head during the a good godly method in which remembers the word and you may presents ‘first something first’-the newest gospel out of Goodness Christ.”

David Murray

Whether or not burnout keeps growing much more common among people during the ministry, it does not have to be inescapable. Pastor and you may specialist David Murray also provides males gospel-dependent hope for to stop and you may recovering from burnout, function a more green speed.

“. . . is stuffed with elegance and basic facts. He stands company that have God’s Term because ultimate authority, maybe not swaying on account of common viewpoint or social demands, and offers truth no matter if it may be hard or unpopular.”

“. . . has constantly removed huge dangers on magnificence out-of Goodness. I’m sure out of few other guy who’s thus humbled because of the the sophistication from Goodness while also challenging and confident in the new face away from hardship. The lord has used your to enhance our very own chapel, started to all of our town, and you will convince way too many husbands and you can fathers become more like Christ.”

“. . . He’s graciously went with me using my personal partner’s latest short-term illness and you may death. That they had getting close friends, therefore the provider the guy led having my better half is actually each other individual and you can Goodness-glorifying. From the wake of one’s loss of my mate and you will adjusting on many changes that are included with one to lifestyle-modifying knowledge, the guy with his family unit members has welcomed me in their own family members. “

“. . . can make myself feel just like I’m body part regarding Christ and you can allows me to play with my skills even after my impairment.”

“. . . seeks to keep training in which he worked in order to about facilitate the latest new orleans saints to the performs of ministry inside quick-category ministry.”

Jared C. Wilson

Neither a just how-to guidelines neither a scholastic treatise into pastoral ministry, so it book out-of biblical exposition, pastoral confession, and you can gospel exultation sends pastors on the merely reason: new completed really works regarding Christ.

“. . . uses a whole lot time in prayer and study so he is accurately teach God’s Phrase to the better of his element. The guy preaches brand new Bible, perhaps not their advice, in which he try based on the fresh new gospel.”

“. . . consistently Fitness dating online reveals enormous passion for the lord and for the give of one’s gospel. He secrets the definition of and the some one he provides. In which he produces hymns for the congregation to help you play!”

“. . . is growing spiritually. He is not merely dad but my buddy, my advisor, my preacher, and you may my hero.”

“. . . might have been humble sufficient to know their sins and you can failures so you can us because the a congregation, in which he keeps faithfully and you can truthfully taught you the term of God.”

“. . . is readily reachable to generally share demands and pray. Due to the fact good missionary traditions to another country, it could be an easy task to end up being disconnected from your service into the the new States. It’s a bottom line to feel connected to anybody right back in the us and i treasure my personal relationship with my pastor.”